โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ฝ20201      ชื่อวิชา : ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 741      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48671   ด.ญ. นภาวดี จตุจินดา  2  2 Thu, 09 May 2019 11:01:35 +0700
2 48727   ด.ช. ประภวิษณ์ พยัคฆินทร์  2  4 Thu, 16 May 2019 13:49:13 +0700
3 48729   ด.ช. ภัทรพล พรมมินทร์  2  4 Thu, 16 May 2019 13:47:11 +0700
4 48731   ด.ช. วิจักษณ์ อำนาจศาล  2  4 Thu, 16 May 2019 13:48:29 +0700
5 48921   ด.ช. กมลภพ โยมงาม  2  9 Mon, 27 May 2019 10:20:51 +0700
6 48935   ด.ช. ภัทรพล โนเเก้ว  2  9 Mon, 27 May 2019 10:22:07 +0700
7 49146   ด.ญ. ณัฐณิชา ดวงปินตา  2  14 Thu, 09 May 2019 09:20:51 +0700
8 49147   ด.ญ. ณัฐรดา คุ้มสะอาด  2  14 Thu, 09 May 2019 09:15:33 +0700
9 49153   ด.ญ. ประภาพรรณ สมแก้ว  2  14 Thu, 09 May 2019 09:19:38 +0700
10 49154   ด.ญ. พลอยชมพู องค์ระการ  2  14 Thu, 09 May 2019 09:17:19 +0700
11 49156   ด.ญ. พิชชานันท์ ไชยวังราษฎร์  2  14 Thu, 16 May 2019 18:03:46 +0700