โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ท20203      ชื่อวิชา : นิทานพื้นบ้าน      ห้องเรียน : 748      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48681   ด.ช. คณิศร สุภานัติ  2  3 Thu, 09 May 2019 09:07:19 +0700
2 48690   ด.ช. ภัทรภูมิ เทพปันติ  2  3 Thu, 09 May 2019 09:04:32 +0700
3 48693   ด.ช. สารัฐ อุตมา  2  3 Thu, 09 May 2019 09:03:02 +0700
4 48696   ด.ญ. เขมิสรา สอนแก้ว  2  3 Thu, 09 May 2019 09:01:22 +0700
5 48697   ด.ญ. ชนัญชิดา ทาแกง  2  3 Thu, 09 May 2019 09:02:21 +0700
6 48698   ด.ญ. ชนิภรณ์ แสงเมือง  2  3 Thu, 16 May 2019 13:57:34 +0700
7 48704   ด.ญ. นภัทร คำเมืองใจ  2  3 Thu, 09 May 2019 09:00:51 +0700
8 48705   ด.ญ. นันทภัทร นาคะกุล  2  3 Thu, 09 May 2019 09:01:41 +0700
9 48706   ด.ญ. บุญรัตน์ เปียงชมภู  2  3 Thu, 09 May 2019 09:04:39 +0700
10 48707   ด.ญ. บุรพร พันธ์กรกช  2  3 Thu, 09 May 2019 09:05:11 +0700
11 48712   ด.ญ. ภัทรลภา ธิดา  2  3 Thu, 09 May 2019 09:05:26 +0700
12 48714   ด.ญ. วรรณกร ทะยาหมอ  2  3 Thu, 09 May 2019 09:02:09 +0700
13 48715   ด.ญ. วาริศา เมืองศรี  2  3 Thu, 09 May 2019 09:05:08 +0700
14 48716   ด.ญ. ศิริกาญ แก้วมา  2  3 Thu, 09 May 2019 09:03:19 +0700
15 48719   ด.ญ. อัญชสา สิริจิระพงศ์  2  3 Thu, 09 May 2019 09:01:58 +0700
16 49005   ด.ช. จารุกิตติ์ ทองหลิ้ม  2  11 Thu, 16 May 2019 15:29:55 +0700
17 49008   ด.ช. ณัฐกิตติ์ กาฝากทอง  2  11 Thu, 09 May 2019 09:04:20 +0700
18 49021   ด.ช. สิริวุฒิ สุทปา  2  11 Thu, 09 May 2019 09:05:37 +0700