โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20293      ชื่อวิชา : งานห้องสมุด1      ห้องเรียน : 732      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48624   ด.ญ. ธนัญชนก เครือใจยา  2  1 Thu, 09 May 2019 09:09:05 +0700
2 48710   ด.ญ. พัทธ์ธีรา อุตมา  2  3 Thu, 09 May 2019 09:53:01 +0700
3 48995   ด.ญ. เพชรลดา เตชะสืบ  2  10 Thu, 16 May 2019 17:22:57 +0700
4 49134   ด.ช. ฤทธิภพ กาละปลูก  2  14 Thu, 16 May 2019 12:21:15 +0700
5 49400   ด.ญ. ทรรศพร พานทอง  2  11 Thu, 09 May 2019 10:12:01 +0700
6 49421   ด.ช. อาคิรา คนกล้า  2  14 Thu, 09 May 2019 11:00:54 +0700