โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20245      ชื่อวิชา : พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์      ห้องเรียน : 122      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48610   ด.ช. พีรพัฒน์ ทองดีนอก  2  1 Thu, 09 May 2019 09:19:50 +0700
2 48646   ด.ช. เผ่าพงษ์พันธ์ ใจมวน  2  2 Thu, 09 May 2019 09:05:59 +0700
3 48661   ด.ญ. ชวิศา ตันติทยากร  2  2 Thu, 09 May 2019 09:00:35 +0700
4 48662   ด.ญ. ฐิตาพร วงศ์สุวรรณ  2  2 Thu, 09 May 2019 09:01:45 +0700
5 48675   ด.ญ. พิมพ์พิศา บุญสวัสดิ์  2  2 Thu, 09 May 2019 09:02:12 +0700
6 48678   ด.ญ. สาริศา ถวัลย์วราศักดิ์  2  2 Thu, 09 May 2019 09:02:22 +0700
7 48722   ด.ช. ชนะโชติ สติแน่  2  4 Thu, 16 May 2019 14:00:44 +0700
8 48962   ด.ช. เกื้อสกุล สืบสม  2  10 Thu, 16 May 2019 13:37:44 +0700
9 48972   ด.ช. นาถวัฒน์ ปันติ  2  10 Thu, 09 May 2019 09:18:13 +0700
10 49044   ด.ช. จิรวัฒน์ ถาน้อย  2  12 Thu, 09 May 2019 09:17:54 +0700
11 49085   ด.ช. ธีธัช ธนาพุฒิกร  2  13 Thu, 09 May 2019 09:50:16 +0700
12 49161   ด.ช. กนกพล ช่างทอง  2  15 Thu, 09 May 2019 09:15:50 +0700
13 49167   ด.ช. ธนวัฒน์ คำอินบุตร  2  15 Thu, 23 May 2019 15:31:12 +0700
14 49169   ด.ช. พีรณัฐ ใจปัญญา  2  15 Thu, 09 May 2019 09:17:18 +0700
15 49178   ด.ช. ศตวรรษ รังสรรค์  2  15 Thu, 09 May 2019 09:12:42 +0700
16 49181   ด.ช. อนุพงษ์ อนาวัน  2  15 Thu, 09 May 2019 09:24:17 +0700
17 49185   ด.ญ. ชวัลรัตน์ ทาคำ  2  15 Thu, 23 May 2019 15:31:13 +0700
18 49198   ด.ญ. สุทธดา อริยะเครือ  2  15 Thu, 23 May 2019 15:31:13 +0700