โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20243      ชื่อวิชา : พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์      ห้องเรียน : 123      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48645   ด.ช. ปองภพ ประทุมทอง  2  2 Thu, 09 May 2019 09:01:49 +0700
2 48664   ด.ญ. ดวงฤทัย ศรีกันชัย  2  2 Thu, 09 May 2019 09:02:57 +0700
3 48961   ด.ช. เกียรติกร วงค์ใหม่  2  10 Thu, 09 May 2019 09:04:00 +0700
4 48964   ด.ช. ชัชนันท์ ตุ้ยเต็มวงค์  2  10 Thu, 09 May 2019 09:02:39 +0700
5 48968   ด.ช. ทัพพ์เทพ จาวะลา  2  10 Thu, 09 May 2019 09:04:53 +0700
6 48969   ด.ช. ธนกฤต สมลังกา  2  10 Thu, 30 May 2019 13:45:11 +0700
7 48976   ด.ช. ภัทรบดินทร์ สองแคว  2  10 Thu, 09 May 2019 09:05:50 +0700
8 48977   ด.ช. ภากร วันทะยะ  2  10 Thu, 30 May 2019 13:45:11 +0700
9 48979   ด.ช. ฤทธานุภาพ จินตนากอง  2  10 Thu, 16 May 2019 13:37:44 +0700
10 49016   ด.ช. ภูโภคิน บุนนาค  2  11 Thu, 09 May 2019 09:09:34 +0700
11 49055   ด.ช. นันทพงศ์ อุประนัน  2  12 Thu, 09 May 2019 09:13:11 +0700
12 49103   ด.ญ. ฐิติวรดา นันทธนาคาร  2  13 Thu, 09 May 2019 09:02:27 +0700
13 49106   ด.ญ. ธัญชนก ลำปน  2  13 Thu, 09 May 2019 09:02:17 +0700
14 49119   ด.ญ. สุรธิดา หลวงแดง  2  13 Thu, 09 May 2019 09:03:30 +0700
15 49120   ด.ญ. อภิสรา พึ่งสุยะ  2  13 Thu, 09 May 2019 09:08:35 +0700
16 49127   ด.ช. พนธกร เรนทอน  2  14 Thu, 09 May 2019 09:09:00 +0700
17 49176   ด.ช. ไรวินท์ ภักดีพงษ์  2  15 Thu, 09 May 2019 09:06:19 +0700
18 49190   ด.ญ. พลอยตะวัน ตรัสสุภาพ  2  15 Thu, 16 May 2019 11:35:09 +0700
19 49404   ด.ช. กฤตภาส ณรงค์ชัย  2  13 Thu, 09 May 2019 09:03:50 +0700