โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20237      ชื่อวิชา : เขียนแบบ1      ห้องเรียน : ช่างอุตฯ 3      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48609   ด.ช. พัชรพล พิพิธโภคา  2  1 Thu, 09 May 2019 09:01:17 +0700
2 49020   ด.ช. เศรษฐทิชากร ตามศักดิ์  2  11 Thu, 09 May 2019 09:04:34 +0700
3 49043   ด.ช. จิตพล เอมเอก  2  12 Thu, 09 May 2019 09:02:44 +0700
4 49054   ด.ช. ธิติธิษณ์ ยะด้วง  2  12 Thu, 09 May 2019 09:09:06 +0700
5 49082   ด.ช. เจตพัฒน์ สมเวที  2  13 Thu, 09 May 2019 09:03:50 +0700
6 49086   ด.ช. ธุวานนท์ คงสิน  2  13 Thu, 09 May 2019 09:02:07 +0700
7 49088   ด.ช. นิริทธ์ พงษ์มารุทัย  2  13 Thu, 09 May 2019 09:08:30 +0700
8 49090   ด.ช. เป็นไท วงษ์ไทย  2  13 Thu, 09 May 2019 09:02:24 +0700
9 49186   ด.ญ. ณัฎฐนันท์ ถาวงศ์  2  15 Thu, 09 May 2019 09:07:07 +0700
10 49189   ด.ญ. พลอยชมพู พินานพรัตน  2  15 Thu, 09 May 2019 09:04:45 +0700
11 49199   ด.ญ. สุพิชญา น่าหมู่  2  15 Thu, 09 May 2019 09:02:01 +0700
12 49200   ด.ญ. อรประภา ขิงทอง  2  15 Thu, 09 May 2019 09:07:17 +0700