โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20234      ชื่อวิชา : ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร      ห้องเรียน : ช่างอุตฯ2      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48648   ด.ช. พันธกานต์ ฤทธิพรหม  2  2 Thu, 09 May 2019 09:01:40 +0700
2 48656   ด.ญ. จิณณพัต รัตนประเวศน์  2  2 Thu, 09 May 2019 09:04:50 +0700
3 48658   ด.ญ. จีราวรรณ เล็กศรี  2  2 Thu, 09 May 2019 09:02:41 +0700
4 48667   ด.ญ. ธวัลรัตน์ พิทาคำ  2  2 Thu, 09 May 2019 09:02:47 +0700
5 48881   ด.ช. จักรภัทร ตันตระกูล  2  8 Thu, 09 May 2019 09:07:18 +0700
6 48970   ด.ช. ธนวัตน์ ศรีวิกูล  2  10 Thu, 16 May 2019 13:41:58 +0700
7 49027   ด.ญ. ณัฐชยา กิมสี  2  11 Thu, 09 May 2019 09:10:38 +0700
8 49033   ด.ญ. พิมพ์ธาดา เลี่ยมสุข  2  11 Thu, 09 May 2019 09:08:54 +0700
9 49035   ด.ญ. มรรษกร หาญสืบ  2  11 Thu, 09 May 2019 09:08:57 +0700
10 49036   ด.ญ. มลธิฌา ใจเย็น  2  11 Thu, 09 May 2019 09:08:54 +0700
11 49040   ด.ญ. สุรีย์วรรณ ห้าวหาญ  2  11 Thu, 09 May 2019 09:10:12 +0700
12 49145   ด.ญ. ชวิศา หรูปานวงษ์  2  14 Thu, 09 May 2019 09:11:18 +0700
13 49148   ด.ญ. ณิชาพัชร์ พวงทอง  2  14 Thu, 09 May 2019 09:11:18 +0700
14 49172   ด.ช. ภูมิพัฒน์ เตจินะ  2  15 Thu, 09 May 2019 09:04:32 +0700
15 49182   ด.ช. อุ้มบุญ ตามกรง  2  15 Thu, 09 May 2019 09:04:54 +0700
16 49416   ด.ช. ธรรศธร นามบุญ  2  15 Thu, 16 May 2019 14:11:14 +0700