โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ22227      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 933      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48764   ด.ช. เจษฎาภรณ์ สถาพร  2  5 Thu, 09 May 2019 09:04:11 +0700
2 48768   ด.ช. ทักษ์สกุล เขื่อนสุวงค์  2  5 Thu, 09 May 2019 09:08:16 +0700
3 48778   ด.ญ. กานต์พิชชา ปุณณภพพสิษฐ์  2  5 Thu, 09 May 2019 09:07:21 +0700
4 48782   ด.ญ. ณัฐณิชา วงศ์ชุมภู  2  5 Thu, 09 May 2019 09:04:09 +0700
5 48843   ด.ช. กัมปนาท ถาน้อย  2  7 Thu, 09 May 2019 09:01:12 +0700
6 48848   ด.ช. ณัฐพล คำภิระปาวงศ์  2  7 Thu, 09 May 2019 09:00:37 +0700
7 48850   ด.ช. ตรัยกร รักษ์บำรุง  2  7 Thu, 09 May 2019 09:02:10 +0700
8 48877   ด.ญ. เมธปิยา ทอนโพธิ์  2  7 Thu, 09 May 2019 09:06:14 +0700
9 49063   ด.ญ. กุลนัดดา บุญจู  2  12 Thu, 09 May 2019 09:04:41 +0700
10 49069   ด.ญ. ธวัลสิรี ตาตุ  2  12 Thu, 09 May 2019 09:04:34 +0700
11 49079   ด.ญ. สิริวิมล คำหุ่น  2  12 Thu, 09 May 2019 09:04:36 +0700
12 49145   ด.ญ. ชวิศา หรูปานวงษ์  2  14 Thu, 09 May 2019 09:07:00 +0700
13 49146   ด.ญ. ณัฐณิชา ดวงปินตา  2  14 Thu, 09 May 2019 09:14:15 +0700
14 49401   ด.ญ. ญาณิศา วงศ์งาม  2  12 Tue, 28 May 2019 11:48:06 +0700