โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ22227      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 733      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48763   ด.ช. จิรายุ ภูมิประเสริฐ  2  5 Thu, 09 May 2019 09:06:52 +0700
2 48765   ด.ช. ชนธัญ วังเสมอ  2  5 Thu, 09 May 2019 09:24:03 +0700
3 48777   ด.ญ. กมลชนก เทพมาลี  2  5 Thu, 09 May 2019 09:05:31 +0700
4 48783   ด.ญ. ทิพย์สุดา รัตนมณีอุดมเดช  2  5 Thu, 09 May 2019 09:01:00 +0700
5 48799   ด.ญ. อรเทพิน ศรีระพงษ์  2  5 Thu, 09 May 2019 09:04:00 +0700
6 48802   ด.ช. เกื้อกิจ นานทิน  2  6 Thu, 09 May 2019 09:09:09 +0700
7 48891   ด.ช. พงศธร เป็งขวัญ  2  8 Tue, 28 May 2019 23:28:18 +0700
8 48984   ด.ญ. ฐิตารีย์ วงศ์สวัสดิ์  2  10 Thu, 09 May 2019 09:09:01 +0700
9 48985   ด.ญ. ณธิดา สุทธิปัญโญ  2  10 Thu, 09 May 2019 09:09:12 +0700
10 48989   ด.ญ. นริสรา ทองใบ  2  10 Thu, 09 May 2019 09:09:03 +0700
11 48993   ด.ญ. พาขวัญ สุขศิริ  2  10 Thu, 09 May 2019 09:01:55 +0700
12 49000   ด.ญ. สุชานันท์ รอดพยันต์  2  10 Thu, 09 May 2019 09:02:19 +0700