โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ22225      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ      ห้องเรียน : 937      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48767   ด.ช. ทักษ์ศิวัช ศาตภิรมย์  2  5 Thu, 09 May 2019 09:06:42 +0700
2 48780   ด.ญ. จิราพร นามโคตร  2  5 Thu, 09 May 2019 09:03:10 +0700
3 48794   ด.ญ. ศิวารี ป้อมสุข  2  5 Thu, 09 May 2019 09:01:55 +0700
4 48795   ด.ญ. สิธารัช กามาด  2  5 Thu, 09 May 2019 09:03:44 +0700
5 48820   ด.ช. อชิระ แก้วจำรัส  2  6 Thu, 09 May 2019 09:03:56 +0700
6 48908   ด.ญ. ณิชารีย์ สาลี  2  8 Thu, 09 May 2019 09:13:29 +0700
7 48911   ด.ญ. บุษย์น้ำทอง สุขศิริสายศร  2  8 Mon, 27 May 2019 10:21:20 +0700
8 48913   ด.ญ. ภคธีมา ภู่กิตติพันธ์  2  8 Thu, 09 May 2019 09:13:45 +0700
9 49125   ด.ช. ปภาวิชญ์ มูลเมือง  2  14 Mon, 27 May 2019 10:22:35 +0700
10 49126   ด.ช. ปวีร์ ศิริวงค์  2  14 Mon, 27 May 2019 10:21:29 +0700
11 49128   ด.ช. พีรวิช เพ็งสิน  2  14 Mon, 27 May 2019 10:21:13 +0700
12 49139   ด.ช. ศุภสิทธิ์ วงค์โขง  2  14 Mon, 27 May 2019 10:21:36 +0700
13 49167   ด.ช. ธนวัฒน์ คำอินบุตร  2  15 Thu, 09 May 2019 09:39:28 +0700