โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ22215      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ      ห้องเรียน : 821      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48785   ด.ญ. บุษราภรณ์ วงศ์เรือน  2  5 Thu, 09 May 2019 09:12:33 +0700
2 48789   ด.ญ. ปิยธิดา ขันคำตั้ง  2  5 Thu, 09 May 2019 09:12:23 +0700
3 48822   ด.ญ. จรรยพร กันต๊ะมา  2  6 Thu, 09 May 2019 09:20:02 +0700
4 48831   ด.ญ. ปพิชญา เครืออินต๊ะ  2  6 Thu, 09 May 2019 09:21:34 +0700
5 48834   ด.ญ. ภรณ์ชลินทร์ ตื้อตันสกุล  2  6 Thu, 09 May 2019 09:21:55 +0700
6 48835   ด.ญ. ลดาวดี จินดารัตน์  2  6 Thu, 09 May 2019 09:22:03 +0700
7 48869   ด.ญ. ทศา อังศุธรรมทัต  2  7 Thu, 09 May 2019 09:02:42 +0700
8 48883   ด.ช. ณพล อติวรรณาพัฒน์  2  8 Thu, 09 May 2019 09:55:16 +0700
9 49041   ด.ช. กันตพัฒน์ จริยงามวงค์  2  12 Mon, 27 May 2019 20:02:07 +0700
10 49047   ด.ช. ชัชรัณ ศรีอรุณ  2  12 Mon, 27 May 2019 20:01:40 +0700