โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ22224      ชื่อวิชา : สีน้ำแสนสนุก      ห้องเรียน : ลานศิลป์ 2      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48827   ด.ญ. บุญญาพร ก๋อนสืบ  2  6 Thu, 09 May 2019 09:01:10 +0700
2 48866   ด.ญ. ชาลิสา ไชยคันธิยะ  2  7 Thu, 09 May 2019 09:26:55 +0700
3 48917   ด.ญ. สุวรรณีย์ ปั้นกาญจนโต  2  8 Thu, 09 May 2019 09:00:55 +0700
4 48971   ด.ช. นับพระพร วงศ์สรรเสริญ  2  10 Thu, 16 May 2019 09:45:36 +0700
5 48991   ด.ญ. เบญจมาศ ยศอาลัย  2  10 Mon, 27 May 2019 10:27:14 +0700
6 48996   ด.ญ. วิศรุตา คำปินใจ  2  10 Mon, 27 May 2019 10:27:19 +0700
7 49038   ด.ญ. ศุภลักษณ์ เครือวงค์  2  11 Thu, 09 May 2019 09:04:31 +0700
8 49123   ด.ช. ณัฐพล เสาธง  2  14 Thu, 16 May 2019 09:24:45 +0700
9 49133   ด.ช. รัฐภูมิ ทาหะพรหม  2  14 Thu, 16 May 2019 09:27:50 +0700
10 49144   ด.ญ. ฉันทกานต์ นิลเขต  2  14 Thu, 09 May 2019 09:05:06 +0700
11 49183   ด.ญ. เขมริน วังหนองโพน  2  15 Thu, 09 May 2019 09:03:00 +0700
12 49187   ด.ญ. ณัฐพร คะวงษา  2  15 Thu, 09 May 2019 09:01:57 +0700
13 49195   ด.ญ. ศิวารมย์ พรหมศร  2  15 Thu, 09 May 2019 09:04:09 +0700
14 49404   ด.ช. กฤตภาส ณรงค์ชัย  2  13 Thu, 09 May 2019 09:03:20 +0700