โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ22204      ชื่อวิชา : วาดภาพตัวละคร      ห้องเรียน : ศิลปะ 2      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48776   ด.ช. วุฒิกร นันทหน่อ  2  5 Thu, 09 May 2019 09:02:27 +0700
2 48801   ด.ช. กฤษฏิ์ โสธนไพศาล  2  6 Thu, 09 May 2019 09:02:32 +0700
3 48842   ด.ช. ก้องภพ ประพฤติชอบ  2  7 Thu, 09 May 2019 09:03:38 +0700
4 48844   ด.ช. จิรวัฒน์ พงศ์สุพัฒน์  2  7 Thu, 09 May 2019 09:07:28 +0700
5 48853   ด.ช. นิติภูมิ วิเชียร  2  7 Thu, 09 May 2019 09:03:18 +0700
6 48854   ด.ช. ปฐมพชร ทองริว  2  7 Thu, 09 May 2019 09:01:26 +0700
7 48855   ด.ช. ปุญญาพัฒน์ จารุวุฒิพงค์  2  7 Thu, 09 May 2019 09:02:55 +0700
8 48912   ด.ญ. ประติภา อินต๊ะคำ  2  8 Thu, 09 May 2019 09:01:18 +0700
9 48932   ด.ช. ผลิตโชค กองคำบุตร  2  9 Thu, 09 May 2019 09:01:26 +0700
10 48960   ด.ญ. อภิญญา อองกุลนะ  2  9 Thu, 09 May 2019 09:03:06 +0700
11 49034   ด.ญ. พิยดา อุ่นตา  2  11 Thu, 09 May 2019 09:03:24 +0700
12 49037   ด.ญ. ศิรภัสสร มีสะอาด  2  11 Thu, 09 May 2019 09:03:05 +0700
13 49393   ด.ช. กฤตกร แสงใส  2  8 Thu, 09 May 2019 09:03:26 +0700
14 49400   ด.ญ. ทรรศพร พานทอง  2  11 Thu, 09 May 2019 10:13:54 +0700