โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20220      ชื่อวิชา : พฤกษศาสตร์เบื้องต้น      ห้องเรียน : 921      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48812   ด.ช. ธนวิชญ์ ราชไชยา  2  6 Thu, 09 May 2019 09:02:56 +0700
2 48815   ด.ช. พงศกร กษีรธารา  2  6 Thu, 09 May 2019 09:01:22 +0700
3 48817   ด.ช. ภูมินทร์ ฟองเเพร่  2  6 Thu, 09 May 2019 09:08:35 +0700
4 48882   ด.ช. โชติยะ ขัดมัน  2  8 Thu, 09 May 2019 09:14:20 +0700
5 48892   ด.ช. ภัทรประชา ช่วงโชติชนาลัย  2  8 Thu, 09 May 2019 09:14:20 +0700
6 48895   ด.ช. ศิรฉัตร กลมกลาง  2  8 Thu, 09 May 2019 09:09:30 +0700
7 48901   ด.ช. อิทธิรุ่ง เทพศิลป์  2  8 Thu, 09 May 2019 09:09:47 +0700
8 49001   ด.ช. กรกฏ ปิ่นฝั้น  2  11 Thu, 16 May 2019 11:40:05 +0700
9 49033   ด.ญ. พิมพ์ธาดา เลี่ยมสุข  2  11 Thu, 09 May 2019 09:07:05 +0700
10 49035   ด.ญ. มรรษกร หาญสืบ  2  11 Thu, 09 May 2019 09:07:08 +0700
11 49036   ด.ญ. มลธิฌา ใจเย็น  2  11 Thu, 09 May 2019 09:07:13 +0700
12 49088   ด.ช. นิริทธ์ พงษ์มารุทัย  2  13 Thu, 09 May 2019 09:02:04 +0700
13 49098   ด.ช. ศุภวิชญ์ อินสุข  2  13 Thu, 09 May 2019 09:09:14 +0700
14 49101   ด.ช. สุรศักดิ์ ไทยใหม่  2  13 Thu, 09 May 2019 09:09:15 +0700