โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20208      ชื่อวิชา : แสงและทัศนูปกรณ์      ห้องเรียน : ว.2      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48761   ด.ช. กวินท์ จิตรงาม  2  5 Mon, 27 May 2019 09:43:05 +0700
2 48762   ด.ช. จิตติพัฒน์ ชนะเจิดจรรย์  2  5 Mon, 27 May 2019 09:39:34 +0700
3 48771   ด.ช. มนัสนันท์ จันแปงเงิน  2  5 Mon, 27 May 2019 09:47:41 +0700
4 48772   ด.ช. มหาสมุทร ทิพย์วังเมฆ  2  5 Sat, 25 May 2019 12:12:40 +0700
5 48773   ด.ช. รัฐภูมิ หอระดี  2  5 Thu, 09 May 2019 09:35:57 +0700
6 48938   ด.ช. วิศวะ ลัดดาวงค์  2  9 Thu, 09 May 2019 09:35:59 +0700
7 48963   ด.ช. คีเเกน คาโนบิ สตูฟส์  2  10 Thu, 09 May 2019 09:16:21 +0700
8 48972   ด.ช. นาถวัฒน์ ปันติ  2  10 Thu, 09 May 2019 09:50:52 +0700
9 48973   ด.ช. พงศ์ปณต อุดใจ  2  10 Thu, 09 May 2019 10:43:36 +0700
10 48974   ด.ช. พลจันทร์ โกมลเมนะ  2  10 Thu, 09 May 2019 09:09:37 +0700
11 48977   ด.ช. ภากร วันทะยะ  2  10 Thu, 30 May 2019 13:46:29 +0700
12 48979   ด.ช. ฤทธานุภาพ จินตนากอง  2  10 Thu, 09 May 2019 09:59:29 +0700
13 49150   ด.ญ. บัณฑิตา บุษบา  2  14 Thu, 09 May 2019 09:58:00 +0700
14 49160   ด.ญ. รุ่งเรือง อิ่นคำ  2  14 Thu, 09 May 2019 09:57:56 +0700
15 49181   ด.ช. อนุพงษ์ อนาวัน  2  15 Thu, 23 May 2019 15:31:50 +0700