โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20202      ชื่อวิชา : สารเคมีในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : ว.1      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48823   ด.ญ. จิรพรรณ สืบตั๋น  2  6 Thu, 09 May 2019 09:01:03 +0700
2 48825   ด.ญ. ณฐวฤน สิงห์ทอง  2  6 Thu, 09 May 2019 09:02:21 +0700
3 48828   ด.ญ. บุญฐิญา ศรีโศภน  2  6 Thu, 09 May 2019 09:05:50 +0700
4 48829   ด.ญ. บุณยานุช ซ้อนคำ  2  6 Thu, 09 May 2019 09:01:41 +0700
5 48836   ด.ญ. วิรดา มณีวรรณ  2  6 Thu, 09 May 2019 09:04:45 +0700
6 48837   ด.ญ. วิราสินี คำภิระ  2  6 Thu, 09 May 2019 09:01:10 +0700
7 48840   ด.ญ. สุพิชฌาย์ จ๊ะถา  2  6 Thu, 09 May 2019 09:05:38 +0700
8 48865   ด.ญ. ชัญญณัฐญ์ กาแว่น  2  7 Thu, 09 May 2019 09:04:05 +0700
9 48870   ด.ญ. เบญญาภา กระเสาร์  2  7 Thu, 09 May 2019 09:01:30 +0700
10 48873   ด.ญ. พรรณภิรา ปู่ย่า  2  7 Thu, 09 May 2019 09:01:57 +0700
11 48876   ด.ญ. ภัควลัญชญ์ สุมา  2  7 Thu, 09 May 2019 09:04:50 +0700
12 48880   ด.ญ. อภิษฐา แก้วคำฟู  2  7 Thu, 09 May 2019 09:01:57 +0700
13 48975   ด.ช. พีรณัฐ สุภาพ  2  10 Thu, 09 May 2019 09:10:15 +0700
14 49012   ด.ช. นนททรัพย์ สิริวุทธิโยทัย  2  11 Thu, 09 May 2019 09:07:02 +0700
15 49066   ด.ญ. ณัฐกฤตา วงศ์ทองจันทร์  2  12 Thu, 09 May 2019 09:06:23 +0700