โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20202      ชื่อวิชา : สารเคมีในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : ว.4      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48810   ด.ช. ธนพล อินธิมา  2  6 Thu, 09 May 2019 09:14:46 +0700
2 48830   ด.ญ. บูรณิมา จันทราภรณ์  2  6 Thu, 16 May 2019 10:22:53 +0700
3 48861   ด.ช. เอกธนัช สุขรัตน์  2  7 Mon, 27 May 2019 12:46:48 +0700
4 48872   ด.ญ. พรไพลิน เทียมเย็น  2  7 Thu, 09 May 2019 09:14:21 +0700
5 49053   ด.ช. ธนาธิป อินสุวรรณ  2  12 Thu, 09 May 2019 09:26:35 +0700
6 49065   ด.ญ. ณัฐกฤตา คำแก้ว  2  12 Thu, 09 May 2019 09:25:48 +0700
7 49068   ด.ญ. ธมนวรรณ เป็งเมืองมูล  2  12 Thu, 09 May 2019 09:30:52 +0700
8 49073   ด.ญ. ปุณยนุช ตันจันทร์กูล  2  12 Thu, 09 May 2019 09:26:04 +0700
9 49080   ด.ญ. อนัญญา แก้วร่วมวงค์  2  12 Thu, 09 May 2019 09:25:47 +0700
10 49127   ด.ช. พนธกร เรนทอน  2  14 Thu, 09 May 2019 09:22:34 +0700
11 49134   ด.ช. ฤทธิภพ กาละปลูก  2  14 Thu, 16 May 2019 12:20:50 +0700
12 49148   ด.ญ. ณิชาพัชร์ พวงทอง  2  14 Thu, 09 May 2019 09:09:39 +0700
13 49156   ด.ญ. พิชชานันท์ ไชยวังราษฎร์  2  14 Thu, 09 May 2019 09:09:37 +0700
14 49176   ด.ช. ไรวินท์ ภักดีพงษ์  2  15 Thu, 09 May 2019 09:23:52 +0700
15 49403   ด.ช. ธนธิป เสียงดี  2  13 Mon, 27 May 2019 12:45:41 +0700