โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20295      ชื่อวิชา : การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ      ห้องเรียน : ช่างอุตฯ 1      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49434   ด.ช. ณฐกร ศรีสมุทร  1  1 Mon, 13 May 2019 09:07:43 +0700
2 49491   ด.ช. ภวินท์ สิงจานุสงค์  1  2 Mon, 13 May 2019 09:02:34 +0700
3 49582   ด.ช. สรสิช เติมขจรกิจ  1  4 Mon, 13 May 2019 09:13:54 +0700
4 49583   ด.ช. สุทินวัฒน์ จันทรวรเชตต์  1  4 Mon, 13 May 2019 09:05:12 +0700
5 49688   ด.ญ. ณัฏฐกันย์ ไชยองค์การ  1  6 Mon, 13 May 2019 09:08:15 +0700
6 49801   ด.ช. ธิติพันธ์ ตรีสารศรี  1  9 Mon, 13 May 2019 09:08:31 +0700
7 49813   ด.ช. หรรษกร รินจ้อย  1  9 Mon, 13 May 2019 09:06:37 +0700
8 49829   ด.ญ. รุ่งทิพย์ อินชัยยงค์  1  9 Mon, 13 May 2019 09:01:20 +0700
9 49926   ด.ช. ณภัค เยาวสิทธิกร  1  12 Mon, 13 May 2019 09:07:52 +0700
10 49942   ด.ช. เศรษฐพงศ์ ดวงแก้ว  1  12 Mon, 13 May 2019 09:12:18 +0700
11 49945   ด.ช. อธิวัฒน์ นนท์เดชกูล  1  12 Mon, 13 May 2019 09:06:36 +0700