โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ท20203      ชื่อวิชา : นิทานพื้นบ้าน      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49022   ด.ญ. ขวัญข้าว สายแดง  2  11 Thu, 09 May 2019 09:06:44 +0700
2 49027   ด.ญ. ณัฐชยา กิมสี  2  11 Thu, 09 May 2019 09:06:12 +0700
3 49031   ด.ญ. ปณิชา ทิพย์มาบุตร  2  11 Thu, 09 May 2019 09:02:44 +0700
4 49044   ด.ช. จิรวัฒน์ ถาน้อย  2  12 Mon, 27 May 2019 11:01:23 +0700
5 49051   ด.ช. ณัฐวัฒน์ เนตรคำยวง  2  12 Mon, 27 May 2019 11:01:23 +0700
6 49056   ด.ช. เนติพัฒน์ ยะคำ  2  12 Thu, 09 May 2019 09:06:39 +0700
7 49057   ด.ช. ปุณณวิชญ์ อภิวงค์คำ  2  12 Thu, 09 May 2019 09:06:49 +0700
8 49083   ด.ช. ชัชพงศ์ บุญรักษ์  2  13 Thu, 09 May 2019 09:03:42 +0700
9 49131   ด.ช. ภัทดนัย ทองพิไล  2  14 Thu, 09 May 2019 09:05:58 +0700
10 49143   ด.ญ. กุลณัฐ ดีสุติน  2  14 Thu, 09 May 2019 09:06:09 +0700
11 49149   ด.ญ. นภสร บุญมาสืบ  2  14 Thu, 09 May 2019 09:05:46 +0700
12 49151   ด.ญ. ปภาวรินท์ ขัตินนท์  2  14 Thu, 09 May 2019 09:06:07 +0700
13 49152   ด.ญ. ปภินพิทย์ ตันปาสิริพัฒน์  2  14 Thu, 09 May 2019 09:05:48 +0700
14 49158   ด.ญ. รวิภา กาวาท  2  14 Thu, 09 May 2019 09:05:51 +0700
15 49169   ด.ช. พีรณัฐ ใจปัญญา  2  15 Mon, 27 May 2019 11:01:23 +0700