โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : จ20201      ชื่อวิชา : ภาษาจีนพื้นฐาน      ห้องเรียน : 344      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48614   ด.ช. สัณหวัตร์ วงศ์กลม  2  1 Thu, 09 May 2019 09:04:56 +0700
2 48792   ด.ญ. ศศิณา เสวตวิหารี  2  5 Thu, 09 May 2019 09:05:12 +0700
3 48864   ด.ญ. ชัชฎาพร ธาตุไชย  2  7 Thu, 09 May 2019 09:04:03 +0700
4 48887   ด.ช. ธนันชัย สวยรูป  2  8 Thu, 09 May 2019 09:01:12 +0700
5 48889   ด.ช. ธีร์ธวัต ฤทธิ์สกุลชัย  2  8 Thu, 09 May 2019 09:02:23 +0700
6 48890   ด.ช. ปรินทร มีทอง  2  8 Mon, 27 May 2019 21:23:49 +0700
7 48915   ด.ญ. สิริณัฎฐา จันทะวงค์  2  8 Thu, 09 May 2019 09:01:46 +0700
8 48949   ด.ญ. ณัฏฐนิช ฝั้นแก้ว  2  9 Thu, 09 May 2019 09:02:08 +0700
9 49016   ด.ช. ภูโภคิน บุนนาค  2  11 Thu, 09 May 2019 09:08:17 +0700
10 49124   ด.ช. ธนกฤต สันบุญเป็ง  2  14 Thu, 09 May 2019 09:03:42 +0700
11 49170   ด.ช. พีระฉัตร พิศบุญ  2  15 Thu, 09 May 2019 09:01:31 +0700
12 49171   ด.ช. ภัควัฒน์ ทิพกนก  2  15 Thu, 09 May 2019 09:05:17 +0700
13 49177   ด.ช. วรทัต ณ ลำปาง  2  15 Thu, 09 May 2019 09:03:23 +0700
14 49178   ด.ช. ศตวรรษ รังสรรค์  2  15 Thu, 09 May 2019 09:21:10 +0700
15 49179   ด.ช. สรวิศ เขื่อนควบ  2  15 Thu, 09 May 2019 09:01:59 +0700