โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20296      ชื่อวิชา : งานตุงจากกระดาษ      ห้องเรียน : เรียนร่วม      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48941   ด.ช. สิรวิชญ์ พรมแก้วงาม  2  9 Thu, 09 May 2019 09:00:42 +0700
2 48942   ด.ญ. กชพร บุษเนียร  2  9 Thu, 09 May 2019 09:12:02 +0700
3 48943   ด.ญ. กุลปรียา แว่นแก้ว  2  9 Thu, 09 May 2019 09:00:55 +0700
4 48955   ด.ญ. พิชชภา รูปละออ  2  9 Thu, 09 May 2019 09:01:39 +0700
5 48961   ด.ช. เกียรติกร วงค์ใหม่  2  10 Thu, 09 May 2019 09:02:57 +0700
6 48962   ด.ช. เกื้อสกุล สืบสม  2  10 Thu, 09 May 2019 09:02:36 +0700
7 48964   ด.ช. ชัชนันท์ ตุ้ยเต็มวงค์  2  10 Thu, 09 May 2019 09:02:08 +0700
8 48968   ด.ช. ทัพพ์เทพ จาวะลา  2  10 Thu, 09 May 2019 09:02:52 +0700
9 48969   ด.ช. ธนกฤต สมลังกา  2  10 Thu, 09 May 2019 09:02:56 +0700
10 48976   ด.ช. ภัทรบดินทร์ สองแคว  2  10 Thu, 09 May 2019 09:05:26 +0700
11 48995   ด.ญ. เพชรลดา เตชะสืบ  2  10 Thu, 16 May 2019 12:06:37 +0700
12 49191   ด.ญ. พัชณิกา ฟูใจ  2  15 Thu, 09 May 2019 09:00:45 +0700
13 49193   ด.ญ. วรินทร์ณิชา หลักทรัพย์  2  15 Thu, 09 May 2019 09:04:00 +0700
14 49196   ด.ญ. สราวลี มีมานะ  2  15 Thu, 09 May 2019 09:01:59 +0700
15 49399   ด.ญ. ภูเพียงฟ้า อภิอัญมณี  2  11 Thu, 09 May 2019 09:04:00 +0700