โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20293      ชื่อวิชา : งานห้องสมุด1      ห้องเรียน : 939      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49504   ด.ญ. ทิพรดา พิสิฐศุภลักษณ์  1  2 Mon, 13 May 2019 09:03:35 +0700
2 49527   ด.ช. นนณภัทร มนตรีกุศล  1  3 Mon, 13 May 2019 09:08:32 +0700
3 49528   ด.ช. นนทกร แซ่ตัน  1  3 Mon, 13 May 2019 09:08:36 +0700
4 49640   ด.ญ. ณัฐณิชา แก้วชัย  1  5 Mon, 13 May 2019 09:07:14 +0700
5 49685   ด.ญ. ชนันต์ญา สมจันทร์ตา  1  6 Tue, 28 May 2019 10:41:16 +0700
6 49698   ด.ญ. เวธิกา หารอาจ  1  6 Tue, 28 May 2019 10:37:14 +0700
7 49700   ด.ญ. อติกานต์ ปีบ้านใหม่  1  6 Tue, 28 May 2019 10:36:57 +0700
8 49745   ด.ญ. สุลักษ์ศิกา หอมแก่นจันทร์  1  7 Mon, 13 May 2019 09:08:50 +0700
9 49815   ด.ญ. ขวัญจิรา นันตาแสง  1  9 Mon, 13 May 2019 09:02:51 +0700
10 49927   ด.ช. ทักษดนย์ คนฟู  1  12 Mon, 13 May 2019 09:01:44 +0700
11 49989   ด.ช. ศิรวิทย์ บุญเรือง  1  13 Fri, 24 May 2019 21:27:00 +0700
12 50007   ด.ญ. วรัชยา สกุลไทย  1  13 Mon, 13 May 2019 09:04:11 +0700