โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20245      ชื่อวิชา : พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์      ห้องเรียน : 122      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48766   ด.ช. ณภัทร ณ ลำพูน  2  5 Thu, 09 May 2019 09:03:51 +0700
2 48807   ด.ช. ณัฐชนน ทาเกษม  2  6 Thu, 09 May 2019 09:10:07 +0700
3 49108   ด.ญ. นาเดีย ก้าเด  2  13 Thu, 09 May 2019 11:39:00 +0700
4 49147   ด.ญ. ณัฐรดา คุ้มสะอาด  2  14 Thu, 09 May 2019 09:08:44 +0700
5 49162   ด.ช. กวินภพ สูติวงศ์  2  15 Thu, 09 May 2019 09:01:41 +0700
6 49165   ด.ช. ตระกูล บูรณะโรจน์ตระกูล  2  15 Thu, 09 May 2019 09:02:37 +0700
7 49166   ด.ช. ธนกร จอมฟอง  2  15 Thu, 09 May 2019 09:07:00 +0700
8 49168   ด.ช. นันทพล ไชยอินทร์  2  15 Thu, 09 May 2019 09:02:48 +0700
9 49174   ด.ช. ระวิพล ช่างปณีตัง  2  15 Thu, 09 May 2019 09:03:09 +0700
10 49180   ด.ช. เสฏฐพงศ์ ศรีหนุ้น  2  15 Thu, 09 May 2019 09:02:28 +0700
11 49189   ด.ญ. พลอยชมพู พินานพรัตน  2  15 Thu, 09 May 2019 09:03:55 +0700
12 49190   ด.ญ. พลอยตะวัน ตรัสสุภาพ  2  15 Thu, 09 May 2019 09:11:00 +0700
13 49199   ด.ญ. สุพิชญา น่าหมู่  2  15 Thu, 09 May 2019 09:01:13 +0700
14 49200   ด.ญ. อรประภา ขิงทอง  2  15 Thu, 09 May 2019 09:06:56 +0700
15 49426   ด.ช. พัชรชาติ พรมแก้วงาม  2  10 Thu, 16 May 2019 18:42:35 +0700