โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20243      ชื่อวิชา : พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์      ห้องเรียน : 123      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48821   ด.ช. อริยพล พนะการ  2  6 Mon, 27 May 2019 10:32:44 +0700
2 48944   ด.ญ. ชญานิศา ปณัยกานนท์  2  9 Thu, 09 May 2019 09:06:37 +0700
3 48948   ด.ญ. ญาณิศา กุลธวงศ์วัฒนา  2  9 Thu, 09 May 2019 09:07:32 +0700
4 48952   ด.ญ. นันท์นภัส ตั้งประเสริฐ  2  9 Thu, 09 May 2019 09:06:46 +0700
5 48958   ด.ญ. มนัชญา อุปละกูล  2  9 Thu, 09 May 2019 09:05:36 +0700
6 48959   ด.ญ. หทัยรัตน์ เครือสุข  2  9 Thu, 09 May 2019 09:04:05 +0700
7 49091   ด.ช. โปษิณ แสนต๊ะสืบ  2  13 Thu, 09 May 2019 09:55:11 +0700
8 49102   ด.ช. สุวิโรจน์ ป้อมเชื้อ  2  13 Thu, 09 May 2019 09:03:26 +0700
9 49132   ด.ช. ภูริณัฐ ตันวงศ์  2  14 Thu, 09 May 2019 09:06:05 +0700
10 49163   ด.ช. เกียรติกุล แปงกาใส  2  15 Thu, 16 May 2019 12:01:22 +0700
11 49185   ด.ญ. ชวัลรัตน์ ทาคำ  2  15 Thu, 09 May 2019 09:11:49 +0700
12 49186   ด.ญ. ณัฎฐนันท์ ถาวงศ์  2  15 Thu, 09 May 2019 09:11:31 +0700
13 49198   ด.ญ. สุทธดา อริยะเครือ  2  15 Thu, 09 May 2019 09:11:23 +0700
14 49414   ด.ญ. กมลชนก ใจยา  2  14 Tue, 28 May 2019 11:45:20 +0700
15 49422   ด.ช. ธนกฤต อ้วนล่ำ  2  13 Thu, 16 May 2019 13:50:39 +0700