โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20220      ชื่อวิชา : การจัดสวนถาด      ห้องเรียน : เรือนเพาะชำ      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48775   ด.ช. วีรวุฒิ วงศ์ตา  2  5 Thu, 09 May 2019 09:12:48 +0700
2 48787   ด.ญ. ปราชญ์ปรีญา ตามูล  2  5 Thu, 09 May 2019 09:03:17 +0700
3 48797   ด.ญ. สุทธดา ใจตาบุตร  2  5 Thu, 09 May 2019 09:03:07 +0700
4 48886   ด.ช. ธนเชษฐ์ เตรียมแรง  2  8 Thu, 09 May 2019 09:02:25 +0700
5 48953   ด.ญ. บุษยมาส ปิดกันภัย  2  9 Thu, 09 May 2019 09:03:55 +0700
6 48954   ด.ญ. พราวนภางค์ คำพิโล  2  9 Thu, 09 May 2019 09:05:34 +0700
7 48956   ด.ญ. พุทธรักษา รักชาติ  2  9 Thu, 09 May 2019 09:03:04 +0700
8 48970   ด.ช. ธนวัตน์ ศรีวิกูล  2  10 Thu, 09 May 2019 09:02:23 +0700
9 49009   ด.ช. ณัฐพงษ์ จอมประเสริฐ  2  11 Thu, 09 May 2019 09:03:36 +0700
10 49107   ด.ญ. นันทนัช ใจบรรทัด  2  13 Thu, 09 May 2019 09:03:51 +0700
11 49112   ด.ญ. เมธาวดี เครือปัญญา  2  13 Thu, 09 May 2019 09:04:50 +0700
12 49113   ด.ญ. วิมลสิริ ไชยบาง  2  13 Thu, 09 May 2019 09:04:18 +0700
13 49118   ด.ญ. สุภาวดี คลาดแคล้ว  2  13 Thu, 09 May 2019 09:03:40 +0700
14 49136   ด.ช. ศักดินนท์ วงศ์อุ่นใจ  2  14 Thu, 09 May 2019 09:01:20 +0700
15 49395   ด.ช. บวรภพ ณ ลำปาง  2  8 Thu, 09 May 2019 09:01:58 +0700