โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20202      ชื่อวิชา : การปลูกพืชผักทั่วไป2      ห้องเรียน : เกษตร3      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48803   ด.ช. จารุพล นุชนิยม  2  6 Mon, 27 May 2019 10:21:10 +0700
2 48805   ด.ช. ชิษณุชา ตุ้ยสืบ  2  6 Thu, 09 May 2019 09:01:20 +0700
3 48806   ด.ช. ณภัทร ใจช่วย  2  6 Thu, 09 May 2019 09:02:40 +0700
4 48811   ด.ช. ธนภัทร รินดวงดี  2  6 Mon, 27 May 2019 10:21:10 +0700
5 48814   ด.ช. ปารมี จันทรวิทุร  2  6 Mon, 27 May 2019 10:21:11 +0700
6 48816   ด.ช. พีรวิชญ์ วิเชียรบรรจง  2  6 Thu, 09 May 2019 09:15:12 +0700
7 48818   ด.ช. เลิศพิพัฒน์ ตันกาศ  2  6 Mon, 27 May 2019 10:21:10 +0700
8 49007   ด.ช. ชยพล ทีเก่ง  2  11 Thu, 09 May 2019 09:01:31 +0700
9 49028   ด.ญ. ณัฐนรี บุญมาเทพ  2  11 Thu, 09 May 2019 09:06:17 +0700
10 49039   ด.ญ. สุภิชญา นันทพันธ์  2  11 Thu, 09 May 2019 09:05:57 +0700
11 49055   ด.ช. นันทพงศ์ อุประนัน  2  12 Thu, 09 May 2019 09:09:01 +0700
12 49059   ด.ช. ภรัณยู รัตนงามวงค์  2  12 Thu, 09 May 2019 09:01:35 +0700
13 49084   ด.ช. ทรัพย์เจริญ ยังวัย  2  13 Thu, 09 May 2019 09:02:14 +0700
14 49100   ด.ช. สวิส อุนะรัตน์  2  13 Thu, 09 May 2019 09:02:27 +0700
15 49398   ด.ญ. ชนัญชิดา เกษียร  2  10 Thu, 09 May 2019 09:03:05 +0700