โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ21225      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 645      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49438   ด.ช. ธนนันท์ ตันหราพันธ์  1  1 Mon, 13 May 2019 10:59:07 +0700
2 49439   ด.ช. ธนากร บุนนาค  1  1 Mon, 13 May 2019 10:11:11 +0700
3 49454   ด.ญ. ณญาดา อินยาศรี  1  1 Mon, 13 May 2019 09:29:18 +0700
4 49472   ด.ญ. ศศิชัญญา โพธิ์รชตะ  1  1 Mon, 13 May 2019 09:02:26 +0700
5 49515   ด.ญ. ศิณัญญา ชูวัฒนกูล  1  2 Fri, 24 May 2019 14:25:41 +0700
6 49520   ด.ญ. สุภัสสรา แปงสี  1  2 Mon, 13 May 2019 09:57:21 +0700
7 49558   ด.ญ. วีรอร สุทะคำ  1  3 Mon, 13 May 2019 09:28:32 +0700
8 49559   ด.ญ. ศตพร สีวาโย  1  3 Thu, 16 May 2019 14:45:39 +0700
9 49585   ด.ช. อโณทัย เรียบรับ  1  4 Fri, 24 May 2019 14:25:23 +0700
10 49610   ด.ญ. อริสรา ใจหาญ  1  4 Mon, 13 May 2019 10:03:32 +0700
11 49627   ด.ช. พัธนวุติ บุญสารวัง  1  5 Fri, 17 May 2019 13:52:49 +0700
12 49635   ด.ญ. ชฎาธาร เศรษฐบุตร  1  5 Mon, 13 May 2019 09:10:17 +0700
13 49643   ด.ญ. นภัสสร ภูริวัชรวรพงศ์  1  5 Fri, 17 May 2019 13:56:05 +0700
14 49644   ด.ญ. ปวริศา ปกรณ์สกุล  1  5 Mon, 13 May 2019 09:02:13 +0700
15 49649   ด.ญ. ลักษณารีย์ มะโนริ  1  5 Fri, 24 May 2019 14:26:15 +0700
16 49671   ด.ช. รฐนนท์ ลิลา  1  6 Mon, 13 May 2019 09:40:50 +0700
17 49711   ด.ช. ณัฐวัฒน์ ธนาเศรษฐอังกูล  1  7 Mon, 13 May 2019 10:10:45 +0700
18 49722   ด.ช. สุวิจักขณ์ เดชไชยพงศ์  1  7 Mon, 13 May 2019 10:06:41 +0700
19 49728   ด.ญ. กัลป์ เกียรติศิลป์  1  7 Mon, 13 May 2019 09:38:33 +0700
20 49748   ด.ช. กีรติ อวดกล้า  1  8 Wed, 15 May 2019 14:20:59 +0700
21 49819   ด.ญ. นภัสวรรณ ยอดศรีคำ  1  9 Mon, 20 May 2019 12:59:52 +0700
22 49820   ด.ญ. นันท์นภัส ปานเหลือง  1  9 Mon, 13 May 2019 09:29:17 +0700
23 50039   ด.ญ. ธนัชพร สันตกิจ  1  14 Mon, 13 May 2019 11:40:11 +0700