โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20245      ชื่อวิชา : พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์      ห้องเรียน : 122      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49480   ด.ช. ณภัทร หุ่นเก่า  1  2 Mon, 13 May 2019 09:01:39 +0700
2 49512   ด.ญ. ล้อมพร ประถมพล  1  2 Sat, 18 May 2019 13:38:27 +0700
3 49514   ด.ญ. วิจิตราพร เจนแพทย์  1  2 Mon, 13 May 2019 09:15:56 +0700
4 49544   ด.ญ. กีรติญา สุวรรณแพร่  1  3 Mon, 13 May 2019 09:03:55 +0700
5 49595   ด.ญ. ณัฐวดี วินทะชัย  1  4 Mon, 13 May 2019 09:02:51 +0700
6 49669   ด.ช. ปัณณทัต ธรรมปัญญากูล  1  6 Mon, 13 May 2019 09:03:32 +0700
7 49725   ด.ญ. กมลลักษณ์ ลีสุขสาม  1  7 Mon, 13 May 2019 09:11:50 +0700
8 49726   ด.ญ. กัญญาวีร์ คำสินธ์  1  7 Mon, 13 May 2019 09:15:09 +0700
9 49741   ด.ญ. พิชญธิดา สมลังกา  1  7 Thu, 23 May 2019 13:03:16 +0700
10 49765   ด.ช. แสนยากร สุขกรณ์  1  8 Mon, 13 May 2019 09:02:00 +0700
11 49767   ด.ช. อติชาติ เกตุวิรัตน์  1  8 Mon, 13 May 2019 09:04:24 +0700
12 49778   ด.ญ. ธนัญชนก หมีบุรุษ  1  8 Mon, 13 May 2019 09:01:52 +0700
13 49792   ด.ช. จักรินทร์ กาจารี  1  9 Mon, 20 May 2019 18:40:04 +0700
14 49807   ด.ช. ภาณุ ใจแก้วแดง  1  9 Tue, 21 May 2019 09:52:56 +0700
15 49886   ด.ช. ฐากูร อุตมะ  1  11 Mon, 13 May 2019 09:11:11 +0700
16 49900   ด.ช. สิรวิชญ์ วะเท  1  11 Mon, 13 May 2019 09:01:33 +0700
17 49901   ด.ช. โสภณวิชญ์ คงดำ  1  11 Mon, 13 May 2019 09:00:51 +0700
18 49902   ด.ช. อิสระ ติ๊ตาวงศ์  1  11 Mon, 13 May 2019 09:01:50 +0700
19 49961   ด.ญ. พิมลสิริ นำมา  1  12 Mon, 13 May 2019 09:10:18 +0700
20 49964   ด.ญ. มณีรัตน์ ขันแก้ว  1  12 Mon, 13 May 2019 09:15:07 +0700