โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ21213      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ      ห้องเรียน : 724      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49453   ด.ญ. ชนัญชิดา แสนธิ  1  1 Fri, 17 May 2019 15:02:53 +0700
2 49481   ด.ช. ณัชวิชญ์ มีธรรม  1  2 Thu, 23 May 2019 16:24:54 +0700
3 49521   ด.ช. กิตติพจน์ สุขเมือง  1  3 Tue, 21 May 2019 10:20:15 +0700
4 49655   ด.ญ. อภิชญามัย ทิพย์ชัย  1  5 Fri, 17 May 2019 15:11:05 +0700
5 49661   ด.ช. ณัฐกรณ์ เชาวลิตวงศ์  1  6 Thu, 16 May 2019 13:01:40 +0700
6 49663   ด.ช. เดชพนต์ วงศ์พานิช  1  6 Mon, 13 May 2019 09:02:28 +0700
7 49667   ด.ช. บัณฑิตณรงค์ ปวงคำ  1  6 Thu, 16 May 2019 19:05:07 +0700
8 49705   ด.ช. ชัชฌานนท์ ธีระศักดิ์คชา  1  7 Thu, 16 May 2019 20:25:51 +0700
9 49730   ด.ญ. เขมสุฎา พิศาลรุ่งโรจน์  1  7 Fri, 17 May 2019 13:47:30 +0700
10 49733   ด.ญ. ณัฐณิชา กระจ่างฉาย  1  7 Fri, 17 May 2019 13:48:32 +0700
11 49740   ด.ญ. พลอยชยา พงษ์มณี  1  7 Fri, 17 May 2019 15:02:31 +0700
12 49795   ด.ช. ณภัทร วิทิตานนท์  1  9 Fri, 17 May 2019 12:36:06 +0700
13 49806   ด.ช. ปรวิช สมบูรณ์  1  9 Mon, 13 May 2019 09:04:31 +0700
14 49814   ด.ญ. เกศรินทร์ นารี  1  9 Mon, 13 May 2019 09:18:05 +0700
15 49827   ด.ญ. มัณฑิตา ชุ่มเมืองเย็น  1  9 Mon, 13 May 2019 10:02:16 +0700
16 49836   ด.ช. กตัญญู มากมี  1  10 Tue, 21 May 2019 09:57:18 +0700
17 49923   ด.ญ. วรางคณา ดอยลอม  1  11 Thu, 16 May 2019 10:37:35 +0700
18 49926   ด.ช. ณภัค เยาวสิทธิกร  1  12 Thu, 16 May 2019 21:30:58 +0700
19 49932   ด.ช. พชร เพียรดี  1  12 Mon, 20 May 2019 21:21:25 +0700
20 49974   ด.ช. ไชยมงคล ไชยาวุฒิ  1  13 Fri, 17 May 2019 13:48:18 +0700
21 49988   ด.ช. วีรพจน์ วงศ์มณี  1  13 Thu, 16 May 2019 21:28:44 +0700
22 49990   ด.ช. ศุภวิชญ์ ทาสิทธิ์  1  13 Fri, 17 May 2019 16:34:22 +0700
23 50003   ด.ญ. บุญญาพร แก้วใจบุญ  1  13 Thu, 16 May 2019 17:24:43 +0700