โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ส21221      ชื่อวิชา : ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น      ห้องเรียน : 334      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49522   ด.ช. จิรภัทร กาต๊ะ  1  3 Tue, 21 May 2019 10:20:53 +0700
2 49523   ด.ช. ชนาธิป โกวิทวัฒนชัย  1  3 Mon, 13 May 2019 11:18:35 +0700
3 49611   ด.ช. กันต์ธีร์ ดาศรี  1  5 Fri, 17 May 2019 11:11:27 +0700
4 49612   ด.ช. กิตติวินท์ ปาระมี  1  5 Wed, 15 May 2019 10:25:18 +0700
5 49620   ด.ช. ธนดล จันทร์เดช  1  5 Fri, 17 May 2019 11:38:57 +0700
6 49633   ด.ช. อนุชา ตามศักดิ์  1  5 Mon, 13 May 2019 09:37:12 +0700
7 49666   ด.ช. นรารัตน์ อยู่รักญาติ  1  6 Thu, 16 May 2019 12:59:37 +0700
8 49698   ด.ญ. เวธิกา หารอาจ  1  6 Mon, 13 May 2019 09:44:56 +0700
9 49700   ด.ญ. อติกานต์ ปีบ้านใหม่  1  6 Fri, 17 May 2019 13:02:48 +0700
10 49750   ด.ช. ณัฐพงษ์ ชัยวงศ์บุตร  1  8 Mon, 13 May 2019 11:56:59 +0700
11 49791   ด.ช. กิตติกร ตันสุวรรณ  1  9 Mon, 13 May 2019 09:36:56 +0700
12 49799   ด.ช. ธนพงศ์ อินฟากท่า  1  9 Mon, 13 May 2019 09:46:38 +0700
13 49805   ด.ช. ปภังกร พรมมาบุญ  1  9 Mon, 13 May 2019 09:55:11 +0700
14 49810   ด.ช. สายกลาง จะวะนะ  1  9 Mon, 13 May 2019 09:39:06 +0700
15 49816   ด.ญ. ชิชา เผือกอ่อน  1  9 Mon, 13 May 2019 09:27:29 +0700
16 49842   ด.ช. ณรงศักดิ์ ฉัตรดี  1  10 Mon, 13 May 2019 09:53:44 +0700
17 49844   ด.ช. ธนกร ของเดิม  1  10 Wed, 15 May 2019 16:37:19 +0700
18 49852   ด.ช. ภูริต ศรีทะโร  1  10 Mon, 13 May 2019 10:02:19 +0700
19 49885   ด.ช. ไชยนันท์ อินธนาพันธ์  1  11 Mon, 13 May 2019 10:09:58 +0700
20 49888   ด.ช. ธนธัส ศรีพิศุทธิ์ตระกูล  1  11 Wed, 15 May 2019 09:47:08 +0700
21 49895   ด.ช. รัฐพล ทองใบ  1  11 Mon, 13 May 2019 10:44:43 +0700
22 49897   ด.ช. ศุกลภัทร อัครชัยธัญศิริ  1  11 Mon, 13 May 2019 12:36:01 +0700
23 49914   ด.ญ. นภัสกรณ์ เครือสาร  1  11 Mon, 13 May 2019 09:28:08 +0700
24 49945   ด.ช. อธิวัฒน์ นนท์เดชกูล  1  12 Wed, 15 May 2019 15:27:32 +0700
25 49983   ด.ช. วทัญญู ยะเรือนงาม  1  13 Thu, 16 May 2019 11:03:41 +0700