โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ส21221      ชื่อวิชา : ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น      ห้องเรียน : 321      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49443   ด.ช. พศิน สายวงศ์  1  1 Mon, 13 May 2019 09:10:19 +0700
2 49479   ด.ช. จักริณ เหมือนทัพ  1  2 Mon, 13 May 2019 09:19:12 +0700
3 49500   ด.ญ. โชติกา อินญาวิเลิศ  1  2 Mon, 13 May 2019 09:01:17 +0700
4 49525   ด.ช. ทัศน์พล สานอินทร์จักร  1  3 Mon, 13 May 2019 09:23:12 +0700
5 49526   ด.ช. ธนโชติ ธิรินทอง  1  3 Mon, 13 May 2019 09:03:28 +0700
6 49551   ด.ญ. นราวดี ไกรทองอยู่  1  3 Mon, 13 May 2019 09:07:41 +0700
7 49619   ด.ช. ธนกฤต นครสุวรรณ์  1  5 Mon, 13 May 2019 09:17:59 +0700
8 49629   ด.ช. ภานุวัฒน์ กุณะ  1  5 Mon, 13 May 2019 09:04:09 +0700
9 49638   ด.ญ. ณพิชญา มณีใจสม  1  5 Mon, 13 May 2019 09:19:37 +0700
10 49706   ด.ช. ชิติกร ต้อนรับ  1  7 Mon, 13 May 2019 09:05:13 +0700
11 49713   ด.ช. นภัส พลอยเจิมศรี  1  7 Mon, 13 May 2019 09:25:23 +0700
12 49725   ด.ญ. กมลลักษณ์ ลีสุขสาม  1  7 Thu, 23 May 2019 13:12:38 +0700
13 49726   ด.ญ. กัญญาวีร์ คำสินธ์  1  7 Mon, 13 May 2019 09:13:52 +0700
14 49828   ด.ญ. รสิตา คำสอน  1  9 Mon, 13 May 2019 09:02:44 +0700
15 49838   ด.ช. จตุธรรม ปาสิงห์  1  10 Fri, 17 May 2019 14:04:01 +0700
16 49867   ด.ญ. ธัญชนก จันทะวงศ์  1  10 Mon, 13 May 2019 09:15:25 +0700
17 49869   ด.ญ. ปนัสยา มีใจวงค์  1  10 Mon, 13 May 2019 09:13:09 +0700
18 49906   ด.ญ. ชนัญญา เดชาปุณยธร  1  11 Mon, 13 May 2019 09:01:54 +0700
19 49919   ด.ญ. พิชญกันย์ เหมวรางค์กูล  1  11 Mon, 13 May 2019 09:07:14 +0700
20 49942   ด.ช. เศรษฐพงศ์ ดวงแก้ว  1  12 Mon, 13 May 2019 09:24:29 +0700
21 49944   ด.ช. สิรวิชญ์ ใจวุฒิ  1  12 Thu, 16 May 2019 12:19:38 +0700
22 49967   ด.ญ. สทินา รสกลิ่นกันทา  1  12 Mon, 13 May 2019 09:38:49 +0700
23 50006   ด.ญ. รัมภาพร ขาวอ่อน  1  13 Mon, 13 May 2019 09:01:26 +0700
24 50035   ด.ญ. ฉวีรัตน์ โนใจปิง  1  14 Mon, 13 May 2019 09:04:20 +0700
25 50042   ด.ญ. นิรนุช วงศ์เขียว  1  14 Mon, 13 May 2019 09:01:31 +0700