โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ21208      ชื่อวิชา : สีไม้สร้างสรรค์      ห้องเรียน : ลานศิลป์ 2      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49462   ด.ญ. ปรินทร หาญกิติวัธน์  1  1 Mon, 13 May 2019 09:01:29 +0700
2 49469   ด.ญ. ภัทราพร ดีสม  1  1 Mon, 13 May 2019 09:03:10 +0700
3 49475   ด.ญ. อรชพร อรุณไชย  1  1 Mon, 13 May 2019 09:03:56 +0700
4 49549   ด.ญ. ณัฐณิชา เขียวปิง  1  3 Mon, 13 May 2019 09:01:40 +0700
5 49578   ด.ช. รุจิภาส ปาต๊ะวงศ์  1  4 Mon, 13 May 2019 09:02:25 +0700
6 49645   ด.ญ. ปัณฑารีย์ ปันเงิน  1  5 Mon, 13 May 2019 09:02:28 +0700
7 49651   ด.ญ. ศุภิสฌา ประพันธ์กุล  1  5 Mon, 13 May 2019 09:00:59 +0700
8 49679   ด.ญ. กัญญาพัชร ปาแสง  1  6 Mon, 13 May 2019 09:01:53 +0700
9 49691   ด.ญ. ธารมิกา พรหมเผ่า  1  6 Mon, 13 May 2019 09:02:29 +0700
10 49697   ด.ญ. วิชญาพร จันทร์พุฒ  1  6 Mon, 13 May 2019 09:01:36 +0700
11 49743   ด.ญ. ละอองฟ้า วังซ้าย  1  7 Mon, 13 May 2019 09:03:57 +0700
12 49744   ด.ญ. วิภาภรณ์ ฝั้นแก้ว  1  7 Mon, 13 May 2019 09:02:38 +0700
13 49777   ด.ญ. ณิชาภัทร จำรูญพันธุ์  1  8 Mon, 13 May 2019 09:01:16 +0700
14 49794   ด.ช. ฑัลก์หิรัญ คำมา  1  9 Mon, 13 May 2019 09:01:13 +0700
15 49830   ด.ญ. รุจิราพร อิ่นแก้ว  1  9 Mon, 13 May 2019 09:01:12 +0700
16 49854   ด.ช. ศรัณศักดิ์ ต๊ะสุทา  1  10 Mon, 13 May 2019 09:02:42 +0700
17 49954   ด.ญ. ชนากานต์ สมงาม  1  12 Mon, 13 May 2019 09:02:16 +0700
18 49962   ด.ญ. เพรียงรดา เทวิละ  1  12 Mon, 13 May 2019 09:02:08 +0700
19 49972   ด.ช. กันตพงศ์ ชาญชัยวีระพันธ์  1  13 Mon, 13 May 2019 09:02:26 +0700
20 49982   ด.ช. ลัทธพล กรรเชียง  1  13 Mon, 13 May 2019 10:03:07 +0700
21 49999   ด.ญ. ทองณัฐฐา ศิริภากรกาญจน์  1  13 Mon, 13 May 2019 09:01:41 +0700
22 50047   ด.ญ. วริศรา ปามา  1  14 Mon, 13 May 2019 09:00:58 +0700
23 50051   ด.ญ. อัญชิสา เตชะวงศ์  1  14 Mon, 13 May 2019 09:01:19 +0700