โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ21202      ชื่อวิชา : วาดภาพทิวทัศน์      ห้องเรียน : ศิลปะ 2      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49434   ด.ช. ณฐกร ศรีสมุทร  1  1 Mon, 13 May 2019 09:09:16 +0700
2 49498   ด.ญ. ขวัญข้าว จุ้มคำมูล  1  2 Mon, 13 May 2019 09:07:43 +0700
3 49514   ด.ญ. วิจิตราพร เจนแพทย์  1  2 Mon, 13 May 2019 09:10:17 +0700
4 49541   ด.ญ. กัญญ์วรา รณหงษา  1  3 Mon, 13 May 2019 12:29:00 +0700
5 49542   ด.ญ. กัลยวรรธน์ ขัดทะเสมา  1  3 Mon, 13 May 2019 09:08:22 +0700
6 49586   ด.ญ. กันต์ฤทัย บุญเกิด  1  4 Mon, 13 May 2019 09:09:52 +0700
7 49640   ด.ญ. ณัฐณิชา แก้วชัย  1  5 Mon, 13 May 2019 09:11:58 +0700
8 49687   ด.ญ. ณฐกมล สีชมภู  1  6 Fri, 17 May 2019 13:50:01 +0700
9 49688   ด.ญ. ณัฏฐกันย์ ไชยองค์การ  1  6 Fri, 17 May 2019 13:00:31 +0700
10 49739   ด.ญ. พรญาณี คุ้มทรัพย์  1  7 Mon, 13 May 2019 09:06:05 +0700
11 49815   ด.ญ. ขวัญจิรา นันตาแสง  1  9 Mon, 13 May 2019 09:11:57 +0700
12 49822   ด.ญ. ปฏิณญาภรณ์ แก้วสีงาม  1  9 Mon, 13 May 2019 09:03:47 +0700
13 49824   ด.ญ. ปาลิตา แก้วสามต่อ  1  9 Mon, 13 May 2019 09:10:00 +0700
14 49859   ด.ญ. กัญญาภัทร ฟูใจ  1  10 Mon, 13 May 2019 09:09:53 +0700
15 49870   ด.ญ. ปภาวรินทร์ มงคล  1  10 Mon, 13 May 2019 09:05:38 +0700
16 49874   ด.ญ. พิมพ์ชนก เครือใจยา  1  10 Mon, 13 May 2019 09:03:47 +0700
17 49882   ด.ช. กรตะวัน ศรีม่วง  1  11 Mon, 13 May 2019 09:11:59 +0700
18 49913   ด.ญ. ทักษิณา ปงมะจักร์  1  11 Mon, 13 May 2019 09:11:26 +0700
19 49961   ด.ญ. พิมลสิริ นำมา  1  12 Mon, 13 May 2019 09:08:01 +0700
20 49963   ด.ญ. ภคพร สมศรี  1  12 Mon, 13 May 2019 09:10:57 +0700
21 50028   ด.ช. พีรวัสฐ์ พละศักดิ์  1  14 Mon, 13 May 2019 09:39:25 +0700
22 50030   ด.ช. ศิระ บู่แย้ม  1  14 Mon, 13 May 2019 09:07:38 +0700
23 50046   ด.ญ. วรินยุพา ชิวหรัตน์  1  14 Mon, 13 May 2019 09:11:08 +0700