โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20243      ชื่อวิชา : พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์      ห้องเรียน : 123      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49462   ด.ญ. ปรินทร หาญกิติวัธน์  1  1 Mon, 13 May 2019 09:01:27 +0700
2 49506   ด.ญ. ธนัญชนก แก้วจันทร์  1  2 Mon, 13 May 2019 09:09:48 +0700
3 49526   ด.ช. ธนโชติ ธิรินทอง  1  3 Mon, 13 May 2019 09:02:38 +0700
4 49533   ด.ช. พุทธิกร ด้วงธิวงศ์  1  3 Mon, 13 May 2019 09:07:58 +0700
5 49590   ด.ญ. ชนิกานต์ ชุ่มเชื้อ  1  4 Mon, 13 May 2019 09:10:06 +0700
6 49606   ด.ญ. สราลี สิริวงศ์เครือ  1  4 Mon, 13 May 2019 09:15:49 +0700
7 49679   ด.ญ. กัญญาพัชร ปาแสง  1  6 Mon, 13 May 2019 09:01:20 +0700
8 49709   ด.ช. ณัฐชนน อินต๊ะขัน  1  7 Mon, 13 May 2019 09:07:21 +0700
9 49732   ด.ญ. ชัญญาดา สุขพี้  1  7 Mon, 13 May 2019 09:26:37 +0700
10 49739   ด.ญ. พรญาณี คุ้มทรัพย์  1  7 Mon, 13 May 2019 09:07:58 +0700
11 49743   ด.ญ. ละอองฟ้า วังซ้าย  1  7 Mon, 13 May 2019 09:03:43 +0700
12 49759   ด.ช. พีรวัส จิตจักร  1  8 Mon, 13 May 2019 09:01:20 +0700
13 49764   ด.ช. ศีลพัฒน์ ศรีนอก  1  8 Mon, 13 May 2019 09:04:57 +0700
14 49836   ด.ช. กตัญญู มากมี  1  10 Tue, 21 May 2019 09:56:26 +0700
15 49841   ด.ช. ชยพล ทรัพย์ธัญนพ  1  10 Mon, 13 May 2019 09:03:35 +0700
16 49864   ด.ญ. ธนวรรณ มาทา  1  10 Mon, 13 May 2019 09:13:06 +0700
17 49883   ด.ช. กันตภณ โคตะอินทร์  1  11 Mon, 13 May 2019 09:05:03 +0700
18 49928   ด.ช. ธนกฤต เศรษฐอรวรรณ  1  12 Mon, 13 May 2019 09:01:31 +0700
19 49930   ด.ช. ธเนศวร ปีบ้านใหม่  1  12 Mon, 13 May 2019 09:00:37 +0700
20 49931   ด.ช. ปรีดียาพงศ์ กองพรหม  1  12 Mon, 13 May 2019 09:03:06 +0700