โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20203      ชื่อวิชา : ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น      ห้องเรียน : ว.5      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49450   ด.ช. เสริมศักดิ์ หมื่นอ้าย  1  1 Mon, 13 May 2019 09:10:07 +0700
2 49473   ด.ญ. ศุภกานต์ เนตรกูล  1  1 Mon, 13 May 2019 09:03:15 +0700
3 49477   ด.ช. กิตติคุณ โพธิวงศ์  1  2 Mon, 13 May 2019 09:05:39 +0700
4 49484   ด.ช. ธนวิชญ์ อุตเมืองอินทร์  1  2 Mon, 13 May 2019 09:03:09 +0700
5 49488   ด.ช. ปฏิพัทธ์ เสนแก้ว  1  2 Mon, 13 May 2019 09:03:00 +0700
6 49495   ด.ช. สิรภพ มาชัยวงค์  1  2 Mon, 13 May 2019 09:01:54 +0700
7 49513   ด.ญ. วนัชพร อินทรศรี  1  2 Mon, 13 May 2019 09:06:22 +0700
8 49534   ด.ช. ภูริณัฐ คำวัน  1  3 Mon, 13 May 2019 09:08:27 +0700
9 49545   ด.ญ. คริษฐา ปาละจเร  1  3 Mon, 13 May 2019 09:08:03 +0700
10 49547   ด.ญ. ณชาภัทร เเสงเอี่ยม  1  3 Mon, 13 May 2019 09:02:27 +0700
11 49553   ด.ญ. ปาณิสรา หูทิพย์  1  3 Mon, 13 May 2019 09:07:14 +0700
12 49561   ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีแสง  1  3 Mon, 13 May 2019 12:21:58 +0700
13 49563   ด.ญ. สุพัตรา สุยะสืบ  1  3 Mon, 13 May 2019 09:05:01 +0700
14 49569   ด.ช. ธรรมรัตน์ ภิญโญ  1  4 Mon, 13 May 2019 09:04:48 +0700
15 49593   ด.ญ. ญาสุมินทร์ อ้อยกลาง  1  4 Mon, 13 May 2019 09:05:42 +0700
16 49692   ด.ญ. นภัทรชา จุไร  1  6 Mon, 13 May 2019 09:06:16 +0700
17 49712   ด.ช. ธนดล หอมนิยม  1  7 Mon, 13 May 2019 09:09:53 +0700
18 49761   ด.ช. ภาณุวิชญ์ ใจชุ่ม  1  8 Mon, 13 May 2019 11:26:50 +0700
19 49800   ด.ช. ธเนตร มาลาเสติ  1  9 Mon, 13 May 2019 10:37:57 +0700
20 49951   ด.ญ. กิตติมา แก้วมะโน  1  12 Mon, 13 May 2019 09:09:15 +0700
21 49960   ด.ญ. พลอยรดา จันทร์ประภาภรณ์  1  12 Mon, 13 May 2019 09:06:44 +0700
22 50013   ด.ญ. สุชาวดี ทองภักดี  1  13 Mon, 13 May 2019 09:05:12 +0700
23 50017   ด.ช. กานต์ อุดเอ้ย  1  14 Mon, 13 May 2019 09:02:29 +0700
24 50019   ด.ช. ณัฐพัชร์ เชื้อกิตติศักดิ์  1  14 Mon, 13 May 2019 09:09:49 +0700
25 50024   ด.ช. นิรวิทธ์ พวงเรือนแก้ว  1  14 Mon, 13 May 2019 09:03:34 +0700