โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20201      ชื่อวิชา : วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา      ห้องเรียน : ว.1      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49437   ด.ช. ทีปกร อ้อปิมปา  1  1 Mon, 13 May 2019 09:01:32 +0700
2 49492   ด.ช. ภูธนิก สุติน  1  2 Mon, 13 May 2019 09:12:15 +0700
3 49502   ด.ญ. ณัฏฐณิชา คำกาละ  1  2 Mon, 13 May 2019 09:15:40 +0700
4 49537   ด.ช. ศตายุ คำใส  1  3 Mon, 13 May 2019 09:10:47 +0700
5 49539   ด.ช. อธิภัทร นาคพิทักษ์  1  3 Mon, 13 May 2019 09:04:39 +0700
6 49567   ด.ช. ธนภัทร ยาสมร  1  4 Mon, 13 May 2019 09:21:18 +0700
7 49583   ด.ช. สุทินวัฒน์ จันทรวรเชตต์  1  4 Mon, 13 May 2019 09:05:31 +0700
8 49637   ด.ญ. ฑิตาพร สุตาคำ  1  5 Mon, 13 May 2019 09:18:38 +0700
9 49674   ด.ช. สิทธิธากรณ์ ปวงคำ  1  6 Mon, 13 May 2019 09:13:20 +0700
10 49702   ด.ช. จิรัฏฐ์ อินทร์ต๊ะสืบ  1  7 Mon, 13 May 2019 09:07:21 +0700
11 49737   ด.ญ. ปานชนก เมืองมา  1  7 Mon, 13 May 2019 09:18:29 +0700
12 49745   ด.ญ. สุลักษ์ศิกา หอมแก่นจันทร์  1  7 Mon, 13 May 2019 09:10:31 +0700
13 49756   ด.ช. พชรพงศ์ ศรีสองเมือง  1  8 Mon, 13 May 2019 09:02:36 +0700
14 49779   ด.ญ. นภวรรณ วิลาวรรณ  1  8 Mon, 13 May 2019 09:00:43 +0700
15 49803   ด.ช. นพคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  1  9 Mon, 13 May 2019 09:16:33 +0700
16 49813   ด.ช. หรรษกร รินจ้อย  1  9 Mon, 13 May 2019 09:02:56 +0700
17 49835   ด.ญ. อรวรินทร์ อินเขียวสาย  1  9 Mon, 13 May 2019 09:13:45 +0700
18 49851   ด.ช. ภีรภูมิ ลำปน  1  10 Mon, 13 May 2019 09:15:24 +0700
19 49905   ด.ญ. ชญานันท์ กลีบบัว  1  11 Mon, 13 May 2019 09:20:16 +0700
20 49922   ด.ญ. ลัทธวิตรา ขัดผาบ  1  11 Mon, 13 May 2019 09:08:52 +0700
21 49927   ด.ช. ทักษดนย์ คนฟู  1  12 Mon, 13 May 2019 09:02:41 +0700
22 49953   ด.ญ. กุลธิดา ประเสริฐวัฒน์  1  12 Mon, 13 May 2019 09:16:32 +0700
23 49978   ด.ช. ทักษดนย์ จิรัฐิตินันท์  1  13 Mon, 13 May 2019 09:09:12 +0700
24 49984   ด.ช. วรากร วงค์พรหมสาย  1  13 Mon, 13 May 2019 09:18:27 +0700
25 50018   ด.ช. ณวัฒน์ เรืองเดชาวิวัฒน์  1  14 Mon, 13 May 2019 09:20:46 +0700