โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : พ20213      ชื่อวิชา : ฟุตซอล      ห้องเรียน : ศูนย์บน      วัน/คาบ : ศ8

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49566   ด.ช. แทนคุณ เตชะวงค์  1  4 Mon, 13 May 2019 09:01:07 +0700
2 49621   ด.ช. ธนดล พรรณมาลัย  1  5 Mon, 13 May 2019 09:02:48 +0700
3 49622   ด.ช. ธนวินท์ ไชยดวงแก้ว  1  5 Mon, 13 May 2019 09:02:31 +0700
4 49631   ด.ช. วชิราวุธ มลฟู  1  5 Fri, 17 May 2019 22:44:11 +0700
5 49656   ด.ช. ฆัมพล แป้นน้อย  1  6 Mon, 13 May 2019 09:01:51 +0700
6 49662   ด.ช. ณัฐภัทร นวลปา  1  6 Mon, 13 May 2019 09:06:54 +0700
7 49672   ด.ช. วุฒิชัย ปัญญามา  1  6 Mon, 13 May 2019 09:04:18 +0700
8 49673   ด.ช. สิงหเดช แสนวงค์คำ  1  6 Mon, 13 May 2019 09:05:42 +0700
9 49677   ด.ช. อดิเทพ แก้วชุ่ม  1  6 Mon, 13 May 2019 09:01:40 +0700
10 49707   ด.ช. ชิษณุชา ดีคำวงค์  1  7 Mon, 13 May 2019 09:03:06 +0700
11 49710   ด.ช. ณัฐพัชร์ เครือแปง  1  7 Mon, 13 May 2019 09:06:43 +0700
12 49715   ด.ช. พัทธดนย์ พิยะเดช  1  7 Mon, 13 May 2019 09:02:57 +0700
13 49717   ด.ช. วีรภัทร์ จอมใจ  1  7 Mon, 13 May 2019 09:47:27 +0700
14 49763   ด.ช. ศิวัช สมจันทร์ตา  1  8 Mon, 13 May 2019 09:04:39 +0700
15 49768   ด.ช. อรุณสวัสดิ์ พุทธโคตร  1  8 Mon, 13 May 2019 09:02:30 +0700
16 49793   ด.ช. ชิษณุพงศ์ นิรัติศัย  1  9 Mon, 13 May 2019 09:02:06 +0700
17 49802   ด.ช. ธีรเมธ โพธิ์เรือง  1  9 Mon, 13 May 2019 09:17:00 +0700
18 49804   ด.ช. บวรวิชญ์ เนียมศิริ  1  9 Mon, 13 May 2019 09:03:39 +0700
19 49845   ด.ช. ธนศักดิ์ กิตติธรากูล  1  10 Mon, 13 May 2019 09:06:35 +0700
20 49853   ด.ช. วรพล ยะเปียง  1  10 Mon, 13 May 2019 09:02:37 +0700
21 49887   ด.ช. ธนธรณ์ รอดย้อย  1  11 Mon, 13 May 2019 09:01:39 +0700
22 49939   ด.ช. วรัญชิต วรรณเลิศ  1  12 Mon, 13 May 2019 09:03:41 +0700
23 49940   ด.ช. วีรภัทร ยศสมแสน  1  12 Mon, 13 May 2019 09:04:47 +0700
24 49991   ด.ช. ศุภวิชญ์ เวียงนาค  1  13 Mon, 13 May 2019 09:06:54 +0700