โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ท20203      ชื่อวิชา : นิทานพื้นบ้าน      ห้องเรียน : 322      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49435   ด.ช. ณัฎฐากร ยอดคำ  1  1 Thu, 23 May 2019 21:12:27 +0700
2 49442   ด.ช. ผาไท จันทร์พรหม  1  1 Mon, 13 May 2019 09:01:24 +0700
3 49452   ด.ญ. กุลรภัส หมูดวง  1  1 Mon, 13 May 2019 09:18:39 +0700
4 49461   ด.ญ. ปภาวรินท์ ภู่ระกำ  1  1 Mon, 13 May 2019 09:06:43 +0700
5 49464   ด.ญ. เปมิกา แสนใจยา  1  1 Mon, 13 May 2019 09:20:09 +0700
6 49467   ด.ญ. พิชามญชุ์ อิ่มหนำ  1  1 Mon, 13 May 2019 09:27:54 +0700
7 49486   ด.ช. ธราเทพ เทพจันทร์  1  2 Mon, 13 May 2019 09:14:47 +0700
8 49564   ด.ญ. อัยยา ภาษิต  1  3 Mon, 13 May 2019 09:02:15 +0700
9 49591   ด.ญ. ญาณาภา จันทร์จ๋าง  1  4 Mon, 13 May 2019 09:06:56 +0700
10 49594   ด.ญ. ณปภาพร ขัดแข็งแรง  1  4 Mon, 13 May 2019 09:17:36 +0700
11 49596   ด.ญ. ถลัชนันท์ บุญสมปาน  1  4 Mon, 13 May 2019 09:04:21 +0700
12 49606   ด.ญ. สราลี สิริวงศ์เครือ  1  4 Mon, 13 May 2019 09:39:41 +0700
13 49646   ด.ญ. ปิยะนุช จอมฟอง  1  5 Mon, 13 May 2019 09:06:52 +0700
14 49647   ด.ญ. แพรมุก ปงกันทา  1  5 Mon, 13 May 2019 09:19:43 +0700
15 49650   ด.ญ. วรวรรณ หมอกฤทธิ์  1  5 Mon, 13 May 2019 09:07:49 +0700
16 49681   ด.ญ. เกตน์สิริ ไม้ประดิษฐ์  1  6 Mon, 13 May 2019 09:23:50 +0700
17 49686   ด.ญ. ชัญญา เล็กกำแหง  1  6 Fri, 17 May 2019 13:02:10 +0700
18 49729   ด.ญ. กุลธิดา วงศ์แก้ว  1  7 Mon, 13 May 2019 09:06:41 +0700
19 49735   ด.ญ. ดลฤทัย จิตธำรงสิริกุล  1  7 Mon, 13 May 2019 09:11:42 +0700
20 49746   ด.ช. กรวุธ สืบหล้า  1  8 Mon, 13 May 2019 09:05:42 +0700
21 49769   ด.ญ. กิ่งกาญจน์ เชียงโญ  1  8 Mon, 13 May 2019 09:14:26 +0700
22 49778   ด.ญ. ธนัญชนก หมีบุรุษ  1  8 Mon, 13 May 2019 09:10:36 +0700
23 49817   ด.ญ. โชติกา อตุมา  1  9 Mon, 13 May 2019 09:30:28 +0700
24 49826   ด.ญ. ภัทรศยา โลมากุล  1  9 Mon, 13 May 2019 09:21:22 +0700
25 49833   ด.ญ. สวิตตา อุดรวัฒน์  1  9 Mon, 13 May 2019 09:16:38 +0700
26 49834   ด.ญ. สุพรรณิการ์ เร่นตรง  1  9 Mon, 13 May 2019 09:10:14 +0700
27 49839   ด.ช. ฉลองสิริ แลวริด  1  10 Mon, 13 May 2019 09:12:53 +0700
28 49840   ด.ช. เฉลิมเกียรติ กัน  1  10 Fri, 17 May 2019 14:13:11 +0700
29 49847   ด.ช. นารา ฟองแก้วงาม  1  10 Mon, 13 May 2019 09:21:11 +0700
30 49850   ด.ช. ภรภัทร ฉายรังษี  1  10 Fri, 17 May 2019 14:21:24 +0700
31 49898   ด.ช. เศรษฐพงษ์ แก้วมูล  1  11 Mon, 13 May 2019 09:23:04 +0700
32 49910   ด.ญ. ฐิติยา อุตมีมั่ง  1  11 Mon, 13 May 2019 09:15:16 +0700
33 49935   ด.ช. พิภู แก้ววงค์  1  12 Mon, 13 May 2019 09:01:14 +0700
34 49946   ด.ช. อนุชิต วงค์จักร์คำ  1  12 Mon, 13 May 2019 09:33:16 +0700
35 49966   ด.ญ. วรัชญาภรณ์ ยศสมสาย  1  12 Mon, 13 May 2019 09:58:13 +0700
36 49975   ด.ช. ณัชพล แสงเมือง  1  13 Mon, 13 May 2019 09:29:06 +0700
37 50007   ด.ญ. วรัชยา สกุลไทย  1  13 Mon, 13 May 2019 09:36:44 +0700
38 50012   ด.ญ. ศุภาวิชญ์ บูรพา  1  13 Mon, 13 May 2019 09:30:15 +0700
39 50014   ด.ญ. อนัญญา เมืองแก้ว  1  13 Mon, 13 May 2019 09:13:33 +0700
40 50015   ด.ญ. อรรัมภา บุลยเลิศ  1  13 Mon, 13 May 2019 09:18:15 +0700