โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : จ20207      ชื่อวิชา : อักษรจีนพาเพลิน      ห้องเรียน : 641      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49436   ด.ช. ทีปกร ขัดทะเสมา  1  1 Mon, 13 May 2019 09:03:12 +0700
2 49458   ด.ญ. ธนัญญา พรมวัง  1  1 Mon, 13 May 2019 09:44:05 +0700
3 49490   ด.ช. พชร สุวรรณศร  1  2 Mon, 13 May 2019 09:22:24 +0700
4 49494   ด.ช. ศิวกร ฝั้นแปง  1  2 Mon, 13 May 2019 09:14:40 +0700
5 49565   ด.ญ. อารียา จำปาหลวง  1  3 Mon, 13 May 2019 09:57:20 +0700
6 49601   ด.ญ. ปาณิศา ทองคำมา  1  4 Mon, 13 May 2019 09:22:36 +0700
7 49604   ด.ญ. วรัทยา แลใจ  1  4 Mon, 13 May 2019 09:10:12 +0700
8 49641   ด.ญ. ณิชกานต์ เวชกร  1  5 Mon, 13 May 2019 10:26:08 +0700
9 49648   ด.ญ. รพิพรรณ เรียนแดง  1  5 Mon, 13 May 2019 09:21:50 +0700
10 49675   ด.ช. โสภณ นามวงศ์  1  6 Mon, 13 May 2019 10:48:09 +0700
11 49682   ด.ญ. จิรัชยา มีใจวงค์  1  6 Mon, 13 May 2019 09:03:31 +0700
12 49703   ด.ช. ฉัตรดนัย บุญอธึก  1  7 Mon, 13 May 2019 10:18:57 +0700
13 49724   ด.ญ. กชกร ยาสมร  1  7 Fri, 17 May 2019 19:09:52 +0700
14 49736   ด.ญ. นภัสสินี ทองคำฟู  1  7 Mon, 13 May 2019 10:47:55 +0700
15 49738   ด.ญ. ปาริชาติ จันทร์คำ  1  7 Mon, 13 May 2019 09:41:09 +0700
16 49786   ด.ญ. ศิรภัสสร ดวงประภา  1  8 Mon, 13 May 2019 09:49:22 +0700
17 49801   ด.ช. ธิติพันธ์ ตรีสารศรี  1  9 Fri, 17 May 2019 14:05:24 +0700
18 49862   ด.ญ. จุฑาทิพย์ ชัยประสิทธิกุล  1  10 Mon, 13 May 2019 10:32:57 +0700
19 49872   ด.ญ. พริษฐ์ธาดา ยศทองงาม  1  10 Mon, 13 May 2019 09:21:50 +0700
20 49875   ด.ญ. รังสิยา สันติรังสิมันตุ์  1  10 Mon, 13 May 2019 09:29:24 +0700
21 49879   ด.ญ. อรชัญญา เกี้ยวสกุลชัย  1  10 Mon, 13 May 2019 09:28:39 +0700
22 49903   ด.ญ. กชกร แสงวรรณ  1  11 Mon, 13 May 2019 10:50:39 +0700
23 49936   ด.ช. พีรพัฒน์ เครือคำน้อย  1  12 Mon, 13 May 2019 11:02:56 +0700
24 49948   ด.ญ. กชกร เวชกร  1  12 Mon, 13 May 2019 10:29:30 +0700
25 49952   ด.ญ. กิตติมา ก้านชมภู  1  12 Mon, 13 May 2019 10:30:18 +0700
26 49965   ด.ญ. ลักษิกา กาตาสาย  1  12 Mon, 13 May 2019 09:02:33 +0700