โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20293      ชื่อวิชา : งานห้องสมุด1      ห้องเรียน : 336      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49506   ด.ญ. ธนัญชนก แก้วจันทร์  1  2 Mon, 13 May 2019 09:05:42 +0700
2 49550   ด.ญ. ธนาภา ฮ่อธิวงศ์  1  3 Mon, 13 May 2019 09:01:47 +0700
3 49590   ด.ญ. ชนิกานต์ ชุ่มเชื้อ  1  4 Mon, 13 May 2019 09:01:36 +0700
4 49718   ด.ช. ศรัณธร ศิริธร  1  7 Mon, 13 May 2019 09:09:14 +0700
5 49719   ด.ช. ศิรสิทธิ์ ศรีใจวงศ์  1  7 Mon, 13 May 2019 09:01:49 +0700
6 49785   ด.ญ. เมธาวี ชุณหโชคกุล  1  8 Mon, 13 May 2019 09:04:05 +0700
7 49823   ด.ญ. ปพิชญา ฉัตรเงิน  1  9 Mon, 13 May 2019 09:04:37 +0700
8 49871   ด.ญ. ปุณณดา ตรงปัญญาโชติ  1  10 Mon, 13 May 2019 09:02:49 +0700
9 49878   ด.ญ. อภิชญา ราชนำปน  1  10 Mon, 13 May 2019 09:07:53 +0700
10 49911   ด.ญ. ณัฐกุล ศรีสกุล  1  11 Mon, 13 May 2019 09:08:21 +0700
11 49917   ด.ญ. ปุณยาภา มั่นธนะกิจ  1  11 Mon, 13 May 2019 09:08:44 +0700
12 49924   ด.ญ. ศิริประภา กำลังว่อง  1  11 Mon, 13 May 2019 09:06:49 +0700
13 49949   ด.ญ. กนกวรรณ กมลโรจนวงศ์  1  12 Mon, 13 May 2019 09:01:51 +0700
14 49971   ด.ช. กัณฑ์อเนก จันทร์มณี  1  13 Mon, 13 May 2019 09:05:11 +0700
15 50004   ด.ญ. ปฐมาวดี โพธิ์ทอง  1  13 Mon, 13 May 2019 11:20:54 +0700