โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ21225      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 937      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49441   ด.ช. ปุณยวีร์ ชุมเพ็ญ  1  1 Mon, 13 May 2019 09:01:34 +0700
2 49444   ด.ช. พัทธดนย์ บุญเรืองรัตน์  1  1 Mon, 13 May 2019 09:02:44 +0700
3 49445   ด.ช. พันธวีร์ ธรรมคุณ  1  1 Mon, 13 May 2019 09:02:20 +0700
4 49448   ด.ช. ศุภณัฐ มังแก้ว  1  1 Mon, 13 May 2019 09:01:52 +0700
5 49463   ด.ช. นภดล ศิวะศรีรุ่งโรจน์  1  1 Wed, 15 May 2019 11:03:43 +0700
6 49490   ด.ช. พชร สุวรรณศร  1  2 Mon, 13 May 2019 09:25:16 +0700
7 49503   ด.ญ. ณัฐนันท์ มีศิริ  1  2 Mon, 13 May 2019 09:31:13 +0700
8 49540   ด.ช. เอื้ออังกูร อังควานิช  1  3 Fri, 17 May 2019 14:53:27 +0700
9 49551   ด.ญ. นราวดี ไกรทองอยู่  1  3 Mon, 13 May 2019 09:06:51 +0700
10 49552   ด.ญ. ปภาดา กิจจคณารักษ์  1  3 Mon, 13 May 2019 09:02:02 +0700
11 49560   ด.ญ. ศิรภัสสร แสงจันทร์  1  3 Mon, 13 May 2019 09:08:04 +0700
12 49580   ด.ช. วชิรวิทย์ ณ ลำปาง  1  4 Mon, 13 May 2019 10:50:30 +0700
13 49588   ด.ญ. จิรวรรณ หวานเเหลม  1  4 Fri, 17 May 2019 16:34:28 +0700
14 49611   ด.ช. กันต์ธีร์ ดาศรี  1  5 Fri, 17 May 2019 14:12:07 +0700
15 49612   ด.ช. กิตติวินท์ ปาระมี  1  5 Wed, 15 May 2019 10:24:20 +0700
16 49620   ด.ช. ธนดล จันทร์เดช  1  5 Fri, 17 May 2019 14:13:31 +0700
17 49657   ด.ช. จิรวัฒน์ วังวีระนุสรณ์  1  6 Thu, 16 May 2019 13:43:24 +0700
18 49662   ด.ช. ณัฐภัทร นวลปา  1  6 Mon, 13 May 2019 09:07:10 +0700
19 49752   ด.ช. ธนโชติ อยู่ยืน  1  8 Mon, 13 May 2019 09:02:51 +0700
20 49786   ด.ญ. ศิรภัสสร ดวงประภา  1  8 Mon, 13 May 2019 10:02:26 +0700
21 49846   ด.ช. นพณัฐ ก๋าใจ  1  10 Mon, 13 May 2019 09:03:04 +0700
22 49882   ด.ช. กรตะวัน ศรีม่วง  1  11 Mon, 13 May 2019 12:07:05 +0700
23 49892   ด.ช. พีรพัฒน์ กันตา  1  11 Tue, 21 May 2019 11:22:44 +0700
24 49895   ด.ช. รัฐพล ทองใบ  1  11 Tue, 28 May 2019 10:32:43 +0700
25 49909   ด.ญ. ญาณศิริ เบอร์ริส  1  11 Mon, 13 May 2019 12:42:47 +0700
26 49915   ด.ญ. นันท์นภัส หมื่นยศ  1  11 Thu, 16 May 2019 14:42:56 +0700
27 49920   ด.ญ. ภัทรนันท์ ธารเนตร  1  11 Thu, 16 May 2019 10:33:27 +0700
28 49923   ด.ญ. วรางคณา ดอยลอม  1  11 Thu, 16 May 2019 14:43:08 +0700
29 49968   ด.ญ. อภิชญา แก้วบุญเรือง  1  12 Mon, 13 May 2019 12:47:50 +0700
30 50003   ด.ญ. บุญญาพร แก้วใจบุญ  1  13 Thu, 16 May 2019 11:43:12 +0700