โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ21225      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 820      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49458   ด.ญ. ธนัญญา พรมวัง  1  1 Mon, 13 May 2019 10:48:22 +0700
2 49473   ด.ญ. ศุภกานต์ เนตรกูล  1  1 Mon, 13 May 2019 09:02:23 +0700
3 49492   ด.ช. ภูธนิก สุติน  1  2 Mon, 13 May 2019 09:51:23 +0700
4 49498   ด.ญ. ขวัญข้าว จุ้มคำมูล  1  2 Mon, 13 May 2019 09:09:08 +0700
5 49501   ด.ญ. ฐิติรัตน์ เชี่ยววานิช  1  2 Mon, 13 May 2019 09:08:04 +0700
6 49541   ด.ญ. กัญญ์วรา รณหงษา  1  3 Mon, 13 May 2019 12:29:41 +0700
7 49565   ด.ญ. อารียา จำปาหลวง  1  3 Thu, 16 May 2019 18:11:54 +0700
8 49641   ด.ญ. ณิชกานต์ เวชกร  1  5 Mon, 13 May 2019 10:27:16 +0700
9 49647   ด.ญ. แพรมุก ปงกันทา  1  5 Mon, 13 May 2019 09:09:43 +0700
10 49655   ด.ญ. อภิชญามัย ทิพย์ชัย  1  5 Fri, 17 May 2019 15:10:00 +0700
11 49659   ด.ช. ชุติพนธ์ จุมปาลี  1  6 Mon, 13 May 2019 09:08:06 +0700
12 49690   ด.ญ. ธัญญ์รัศม์ มีชั้น  1  6 Mon, 13 May 2019 09:26:49 +0700
13 49693   ด.ญ. พรสิริ บุญมาอูป  1  6 Tue, 21 May 2019 10:25:43 +0700
14 49694   ด.ญ. พิชาพร กล้าทำ  1  6 Tue, 21 May 2019 10:23:09 +0700
15 49696   ด.ญ. วริสรา รุ่งเลิศธนกิจ  1  6 Mon, 13 May 2019 10:41:20 +0700
16 49704   ด.ช. ชนะชล ปัญญาคำ  1  7 Mon, 13 May 2019 09:11:38 +0700
17 49800   ด.ช. ธเนตร มาลาเสติ  1  9 Mon, 13 May 2019 10:10:55 +0700
18 49831   ด.ญ. วชิรญาณ์ ปันดี  1  9 Mon, 13 May 2019 09:13:59 +0700
19 49851   ด.ช. ภีรภูมิ ลำปน  1  10 Mon, 13 May 2019 11:03:25 +0700
20 49903   ด.ญ. กชกร แสงวรรณ  1  11 Mon, 13 May 2019 10:50:58 +0700
21 49913   ด.ญ. ทักษิณา ปงมะจักร์  1  11 Mon, 13 May 2019 09:56:50 +0700
22 49914   ด.ญ. นภัสกรณ์ เครือสาร  1  11 Mon, 13 May 2019 09:26:47 +0700
23 49916   ด.ญ. บุญญาภา ฉัตรวราชัย  1  11 Mon, 13 May 2019 09:26:56 +0700
24 49948   ด.ญ. กชกร เวชกร  1  12 Mon, 13 May 2019 10:29:11 +0700
25 49960   ด.ญ. พลอยรดา จันทร์ประภาภรณ์  1  12 Mon, 13 May 2019 09:06:21 +0700
26 49966   ด.ญ. วรัชญาภรณ์ ยศสมสาย  1  12 Mon, 13 May 2019 09:57:40 +0700
27 49993   ด.ญ. กรชวัล แก้วคำปา  1  13 Mon, 13 May 2019 09:01:52 +0700