โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ21219      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน      ห้องเรียน : 126      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49436   ด.ช. ทีปกร ขัดทะเสมา  1  1 Mon, 13 May 2019 09:03:43 +0700
2 49440   ด.ช. ธัชกร จักรแก้ว  1  1 Mon, 13 May 2019 09:01:46 +0700
3 49447   ด.ช. ภาณุพงค์ ขอน้อย  1  1 Mon, 13 May 2019 09:01:50 +0700
4 49449   ด.ช. สุธินันท์ มนตรีกุศล  1  1 Mon, 13 May 2019 09:07:32 +0700
5 49452   ด.ญ. กุลรภัส หมูดวง  1  1 Mon, 13 May 2019 09:03:25 +0700
6 49456   ด.ญ. ณัฐวลัญช์ ศรีไชยชนะ  1  1 Mon, 13 May 2019 09:01:25 +0700
7 49464   ด.ญ. เปมิกา แสนใจยา  1  1 Mon, 13 May 2019 09:01:42 +0700
8 49467   ด.ญ. พิชามญชุ์ อิ่มหนำ  1  1 Mon, 13 May 2019 09:04:38 +0700
9 49475   ด.ญ. อรชพร อรุณไชย  1  1 Mon, 13 May 2019 09:05:42 +0700
10 49502   ด.ญ. ณัฏฐณิชา คำกาละ  1  2 Mon, 13 May 2019 09:17:19 +0700
11 49517   ด.ญ. สุทธินาถ เสนาถี  1  2 Mon, 13 May 2019 09:09:30 +0700
12 49536   ด.ช. วรปรัชญ์ พนัสจุฑาบูลย์  1  3 Mon, 13 May 2019 09:20:10 +0700
13 49542   ด.ญ. กัลยวรรธน์ ขัดทะเสมา  1  3 Mon, 13 May 2019 09:19:29 +0700
14 49557   ด.ญ. วัชรีพร เป็นมูล  1  3 Mon, 13 May 2019 09:02:10 +0700
15 49577   ด.ช. พีร์นิธิ ก๋าจารี  1  4 Mon, 13 May 2019 09:13:10 +0700
16 49609   ด.ญ. อรวรา แสนบัวผัน  1  4 Mon, 13 May 2019 09:01:32 +0700
17 49613   ด.ช. คณิสร เรือนทัศนีย์  1  5 Mon, 13 May 2019 09:03:01 +0700
18 49626   ด.ช. พัชรพล เครือบุญอุ่น  1  5 Mon, 13 May 2019 09:18:17 +0700
19 49689   ด.ญ. ณัฐจิรา ศรีชัยตัน  1  6 Mon, 13 May 2019 09:04:45 +0700
20 49727   ด.ญ. กัญภาภัค เอสุจินต์  1  7 Mon, 13 May 2019 09:03:18 +0700
21 49771   ด.ญ. ชญานิศ คำอ้าย  1  8 Mon, 13 May 2019 09:03:02 +0700
22 49775   ด.ญ. ณัฐนิชา ราชประสิทธิ์  1  8 Mon, 13 May 2019 09:16:50 +0700
23 49783   ด.ญ. พิมพ์ชนก ศรีวงษ์ชัย  1  8 Mon, 13 May 2019 09:18:07 +0700
24 49790   ด.ญ. อินทุภา ณ ลำปาง  1  8 Mon, 13 May 2019 09:06:07 +0700
25 49821   ด.ญ. บูรพา อุตมา  1  9 Mon, 13 May 2019 09:15:04 +0700
26 49839   ด.ช. ฉลองสิริ แลวริด  1  10 Tue, 21 May 2019 11:05:10 +0700
27 49924   ด.ญ. ศิริประภา กำลังว่อง  1  11 Mon, 13 May 2019 09:21:00 +0700
28 49970   ด.ญ. อัญชลี น้อยจันทร์  1  12 Mon, 13 May 2019 09:13:20 +0700
29 49976   ด.ช. ณัฐภัทร ชนะเมืองคล  1  13 Mon, 13 May 2019 09:02:08 +0700
30 50015   ด.ญ. อรรัมภา บุลยเลิศ  1  13 Mon, 13 May 2019 09:13:19 +0700