โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20204      ชื่อวิชา : การปลูกไม้ประดับ      ห้องเรียน : เรือนเพาะชำ      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49450   ด.ช. เสริมศักดิ์ หมื่นอ้าย  1  1 Mon, 13 May 2019 09:02:34 +0700
2 49468   ด.ญ. ภัทรพรรณ จิรกมลศักดิ์  1  1 Mon, 13 May 2019 09:04:35 +0700
3 49471   ด.ญ. ระพีพรรณ วงศ์อัมไชย  1  1 Mon, 13 May 2019 09:01:25 +0700
4 49505   ด.ญ. ทิพาวดี ธีระวาทิน  1  2 Mon, 13 May 2019 09:02:00 +0700
5 49508   ด.ญ. ปาริฉัตร ชัยณรงค์  1  2 Mon, 13 May 2019 09:03:30 +0700
6 49543   ด.ญ. กานต์ธิดา ปูสิริพงศ์สาร  1  3 Mon, 13 May 2019 09:03:06 +0700
7 49562   ด.ญ. สุชานาถ สิทธิวงค์  1  3 Mon, 13 May 2019 09:01:19 +0700
8 49598   ด.ญ. ธัญวรัตน์ ใจงาม  1  4 Mon, 13 May 2019 09:18:34 +0700
9 49701   ด.ช. จิรพัฒน์ อัศวะสัย  1  7 Mon, 13 May 2019 09:01:37 +0700
10 49702   ด.ช. จิรัฏฐ์ อินทร์ต๊ะสืบ  1  7 Mon, 13 May 2019 09:07:30 +0700
11 49718   ด.ช. ศรัณธร ศิริธร  1  7 Mon, 13 May 2019 09:02:32 +0700
12 49749   ด.ช. คณาธิป ฟูคำ  1  8 Mon, 13 May 2019 09:03:05 +0700
13 49758   ด.ช. พีรพัชร คำบุญทา  1  8 Mon, 13 May 2019 09:04:55 +0700
14 49768   ด.ช. อรุณสวัสดิ์ พุทธโคตร  1  8 Mon, 13 May 2019 09:03:42 +0700
15 49780   ด.ญ. ปณิศรา ศิริชุ่ม  1  8 Mon, 13 May 2019 09:01:13 +0700
16 49781   ด.ญ. ปาณิสรา ลาลุน  1  8 Mon, 13 May 2019 09:01:56 +0700
17 49858   ด.ช. อุกฤษฎ์ บุญลิถาน  1  10 Mon, 13 May 2019 09:01:10 +0700
18 49859   ด.ญ. กัญญาภัทร ฟูใจ  1  10 Mon, 13 May 2019 09:08:53 +0700
19 49860   ด.ญ. กัญติมา ปันตา  1  10 Mon, 13 May 2019 09:01:13 +0700
20 49866   ด.ญ. ธนันญา แสนหมื่น  1  10 Mon, 13 May 2019 09:02:20 +0700
21 49867   ด.ญ. ธัญชนก จันทะวงศ์  1  10 Mon, 13 May 2019 09:04:16 +0700
22 49880   ด.ญ. อิสรีย์ พิจารณ์วณิช  1  10 Mon, 13 May 2019 09:00:33 +0700
23 49911   ด.ญ. ณัฐกุล ศรีสกุล  1  11 Mon, 13 May 2019 09:05:02 +0700
24 49954   ด.ญ. ชนากานต์ สมงาม  1  12 Mon, 13 May 2019 09:02:16 +0700
25 49977   ด.ช. ต่อตระกูล ศิริวงค์  1  13 Mon, 13 May 2019 09:03:15 +0700
26 49985   ด.ช. วรุตม์ พรมวัง  1  13 Mon, 13 May 2019 09:03:12 +0700
27 50000   ด.ญ. ธนภรณ์ เพ็ชรตาบุตร  1  13 Mon, 13 May 2019 09:01:07 +0700
28 50013   ด.ญ. สุชาวดี ทองภักดี  1  13 Mon, 13 May 2019 09:02:40 +0700