โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ33217      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ      ห้องเรียน : 932      วัน/คาบ : พฤ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45537   น.ส. รัศมีธรรม หนูหล้า  6  14 Fri, 10 May 2019 14:39:38 +0700
2 45623   น.ส. พิจิตรา ธิวงศ์  6  13 Fri, 10 May 2019 13:00:26 +0700
3 45678   น.ส. สุรธัญ อึ้งตระกูล  6  15 Fri, 10 May 2019 13:00:30 +0700
4 45741   นาย รพีภัทร ลาภมาก  6  12 Fri, 10 May 2019 13:00:11 +0700
5 45766   น.ส. บุษราภรณ์ บุศราคำ  6  15 Fri, 10 May 2019 13:00:23 +0700
6 45774   น.ส. สุดารัตน์ เกษรินทร์  6  11 Fri, 10 May 2019 13:00:44 +0700
7 45792   นาย วีรภัทร เหมืองทอง  6  12 Fri, 10 May 2019 13:00:48 +0700
8 45795   นาย ศุภภณ ตัณศุภผล  6  10 Fri, 10 May 2019 13:00:53 +0700
9 45827   นาย จิรายุ สุวรรณอัตถ์  6  12 Fri, 10 May 2019 13:00:20 +0700
10 45884   นาย พงศ์ธร ดวงมาลา  6  12 Fri, 10 May 2019 13:07:33 +0700
11 45905   น.ส. ปาณิศา หอมสุวรรณ  6  11 Fri, 10 May 2019 13:00:40 +0700
12 45906   น.ส. พรนภัส กลิ่นประสาท  6  12 Fri, 10 May 2019 13:00:24 +0700
13 45929   นาย ภูริชญา นุชนารถ  6  11 Fri, 10 May 2019 13:10:04 +0700
14 45940   นาย อนิก ทอนโพธิ์  6  16 Fri, 10 May 2019 13:00:08 +0700
15 45944   น.ส. ชลิดา ทนันชัย  6  13 Fri, 10 May 2019 13:00:35 +0700
16 45947   น.ส. นันทนัช นิลคง  6  13 Fri, 10 May 2019 13:00:41 +0700
17 45965   นาย คมคิด ใหม่ธรรม  6  12 Fri, 10 May 2019 13:00:17 +0700
18 45996   น.ส. บุญสิตา อภิชาติวิวรรธน์  6  13 Thu, 16 May 2019 19:04:52 +0700
19 46000   น.ส. พิยดา สายปัญญา  6  11 Thu, 16 May 2019 10:38:03 +0700
20 46007   น.ส. อภิชญา  พิมสาร  6  12 Fri, 10 May 2019 13:00:24 +0700
21 46047   น.ส. พรรณวดี ชมกลิ่น  6  14 Fri, 10 May 2019 13:00:22 +0700
22 46056   น.ส. อารยดา ปัญญาเสริฐ  6  14 Fri, 10 May 2019 13:00:29 +0700
23 46065   นาย ปวริศ สิริเยาวลักษณ์  6  12 Fri, 10 May 2019 13:00:09 +0700
24 46099   น.ส. วริชญา อินถา  6  11 Thu, 16 May 2019 11:11:04 +0700
25 46193   น.ส. นัทธมน มณีจันทรา  6  12 Fri, 10 May 2019 13:00:27 +0700
26 46198   น.ส. กรัณย์กร พูลเกิด  6  14 Fri, 10 May 2019 13:00:36 +0700
27 46212   น.ส. ปุณยวีร์ ติไชย  6  12 Fri, 10 May 2019 13:00:07 +0700
28 48576   น.ส. ปวีณ์นุช เปี่ยมจริยคุณ  6  13 Fri, 10 May 2019 13:00:26 +0700