โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ส21221      ชื่อวิชา : ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น      ห้องเรียน : 321      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49438   ด.ช. ธนนันท์ ตันหราพันธ์  1  1 Mon, 13 May 2019 10:58:51 +0700
2 49454   ด.ญ. ณญาดา อินยาศรี  1  1 Mon, 13 May 2019 09:28:13 +0700
3 49476   ด.ช. ก้องภพ เจดีย์ยอด  1  2 Mon, 13 May 2019 09:03:51 +0700
4 49530   ด.ช. ปฏิพัตร์ ใจคำฟู  1  3 Tue, 21 May 2019 10:14:12 +0700
5 49553   ด.ญ. ปาณิสรา หูทิพย์  1  3 Mon, 13 May 2019 09:17:25 +0700
6 49592   ด.ญ. ญาดา อินนาค  1  4 Mon, 13 May 2019 09:04:46 +0700
7 49602   ด.ญ. พรรณพร บุญยู่ฮง  1  4 Mon, 13 May 2019 09:03:11 +0700
8 49604   ด.ญ. วรัทยา แลใจ  1  4 Mon, 13 May 2019 09:09:41 +0700
9 49610   ด.ญ. อริสรา ใจหาญ  1  4 Mon, 13 May 2019 10:05:42 +0700
10 49615   ด.ช. ณัฐวัฒน์ จักรพรรดิ์  1  5 Fri, 17 May 2019 19:59:20 +0700
11 49621   ด.ช. ธนดล พรรณมาลัย  1  5 Fri, 17 May 2019 17:50:26 +0700
12 49622   ด.ช. ธนวินท์ ไชยดวงแก้ว  1  5 Tue, 21 May 2019 10:04:27 +0700
13 49624   ด.ช. นภนัยน์ เวียงแปด  1  5 Sat, 18 May 2019 10:32:03 +0700
14 49684   ด.ญ. จุฑามณี แก้วลือ  1  6 Fri, 17 May 2019 11:57:22 +0700
15 49687   ด.ญ. ณฐกมล สีชมภู  1  6 Mon, 13 May 2019 09:41:54 +0700
16 49705   ด.ช. ชัชฌานนท์ ธีระศักดิ์คชา  1  7 Thu, 16 May 2019 20:25:20 +0700
17 49731   ด.ญ. จิดาภา วงศ์เขียวถา  1  7 Mon, 13 May 2019 12:23:08 +0700
18 49747   ด.ช. กัสกร กาคำ  1  8 Thu, 16 May 2019 12:01:42 +0700
19 49819   ด.ญ. นภัสวรรณ ยอดศรีคำ  1  9 Mon, 20 May 2019 13:00:08 +0700
20 49820   ด.ญ. นันท์นภัส ปานเหลือง  1  9 Mon, 13 May 2019 09:23:58 +0700
21 49825   ด.ญ. เพลงพัทรา โสภาแปง  1  9 Thu, 16 May 2019 18:18:06 +0700
22 49827   ด.ญ. มัณฑิตา ชุ่มเมืองเย็น  1  9 Mon, 13 May 2019 10:00:37 +0700
23 49861   ด.ญ. คัมภีรดา คำตุ้ยเชื้อ  1  10 Fri, 17 May 2019 14:05:44 +0700
24 49879   ด.ญ. อรชัญญา เกี้ยวสกุลชัย  1  10 Mon, 13 May 2019 09:27:45 +0700
25 49893   ด.ช. พีรพัฒน์ ปัญญา  1  11 Wed, 15 May 2019 10:12:34 +0700
26 49932   ด.ช. พชร เพียรดี  1  12 Mon, 20 May 2019 21:21:02 +0700
27 49946   ด.ช. อนุชิต วงค์จักร์คำ  1  12 Thu, 16 May 2019 12:17:14 +0700
28 50004   ด.ญ. ปฐมาวดี โพธิ์ทอง  1  13 Mon, 13 May 2019 11:22:39 +0700
29 50014   ด.ญ. อนัญญา เมืองแก้ว  1  13 Mon, 13 May 2019 09:17:21 +0700