โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ย20201      ชื่อวิชา : ภาษาเยอรมัน1      ห้องเรียน : 732      วัน/คาบ : พฤ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 44956   นาย เทวฤทธิ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์  6  13 Fri, 10 May 2019 13:25:39 +0700
2 45665   น.ส. ปาณิศา สว่างปัญญา  6  11 Fri, 10 May 2019 13:09:10 +0700
3 45762   น.ส. ธนารัตน์ แก้วมณี  6  12 Thu, 16 May 2019 10:37:24 +0700
4 45804   น.ส. ญาติกา ตั้งธรรมะดำรง  6  12 Fri, 10 May 2019 13:00:21 +0700
5 45916   นาย กตัญญู ใจกันทา  6  15 Fri, 10 May 2019 14:02:48 +0700
6 46094   น.ส. รุจจิรา ชุ่มอินจักร์  6  12 Fri, 10 May 2019 13:01:32 +0700
7 46097   น.ส. วรัญญา เสนานัย  6  15 Fri, 10 May 2019 13:40:56 +0700
8 46199   นาย กิตตินันท์ อัษฏเมธี  6  10 Fri, 10 May 2019 13:11:59 +0700