โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ฝ20201      ชื่อวิชา : ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส)      ห้องเรียน : 345      วัน/คาบ : พฤ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45577   น.ส. พิมชนก หลวงชัยสินธุ์  6  15 Fri, 10 May 2019 13:03:06 +0700
2 45630   น.ส. สุภัคจิรา สุตา  6  10 Fri, 10 May 2019 13:00:05 +0700
3 45670   น.ส. เมฌญา จันอินตา  6  14 Fri, 10 May 2019 13:00:31 +0700
4 45691   นาย บุรพล อุ่นสุทอง  6  13 Fri, 10 May 2019 13:06:15 +0700
5 45710   น.ส. ณัฐพร แก้วสาย  6  13 Fri, 10 May 2019 13:03:06 +0700
6 45719   น.ส. มารีน แจ่มศรี  6  13 Fri, 10 May 2019 13:02:38 +0700
7 45784   นาย นวศกร เลปนะวัฒน์  6  14 Fri, 10 May 2019 13:05:05 +0700
8 45849   น.ส. กมลวรรณ โยมงาม  6  13 Thu, 16 May 2019 18:54:06 +0700
9 45861   น.ส. พิชญภา แปดนัด  6  12 Fri, 10 May 2019 13:09:44 +0700
10 45867   น.ส. สุรัมภา ตาให้  6  14 Fri, 10 May 2019 13:22:31 +0700
11 45903   น.ส. บัณฑิตา วังนัยกูล  6  15 Fri, 10 May 2019 13:03:11 +0700
12 45910   น.ส. ภัทรมน เอ้ยต๊ะสาร  6  15 Thu, 16 May 2019 10:40:12 +0700
13 45914   น.ส. สุกานดา ศรีวิชัย  6  15 Thu, 16 May 2019 10:41:38 +0700
14 45924   นาย ธนวัฒน์ รอดแพ  6  15 Fri, 10 May 2019 13:09:32 +0700
15 45972   นาย เดชาวัต อุดเเก้ว  6  11 Fri, 10 May 2019 13:06:33 +0700
16 45973   นาย ธนกร อ้วนล่ำ  6  16 Fri, 10 May 2019 13:10:38 +0700
17 46039   น.ส. ชลลดา ทรายลิยา  6  15 Fri, 10 May 2019 13:04:18 +0700
18 46064   นาย นักสิทธิ์ ลือเดชกังวารไกร  6  12 Fri, 10 May 2019 13:08:30 +0700
19 46093   น.ส. รติยา สมเปิง  6  15 Fri, 10 May 2019 13:12:35 +0700
20 46100   น.ส. วริศรา ใจบุญ  6  12 Fri, 10 May 2019 13:10:40 +0700
21 46126   นาย สหรัถ จันทร์ปัน  6  11 Fri, 10 May 2019 13:07:01 +0700
22 46128   นาย อรรถพงศ์ แสงบุญเรือง  6  13 Fri, 10 May 2019 13:06:54 +0700
23 46190   น.ส. ณัฐณิชา ศิลป์ชัย  6  15 Thu, 16 May 2019 10:37:12 +0700
24 47052   นาย นนทกร ใจกล่ำ  6  15 Fri, 10 May 2019 13:02:06 +0700
25 48569   น.ส. นิภาธร โชติพฤกษ์ชูกุล  6  10 Fri, 10 May 2019 13:03:11 +0700
26 48574   นาย กิตติพงศ์ อิ่นคำตา  6  12 Fri, 10 May 2019 13:22:30 +0700
27 48579   นาย ศรุต เมืองเหมอะ  6  13 Thu, 16 May 2019 10:57:07 +0700
28 49386   นาย เจษฎาภรณ์ ปาละเขียว  6  13 Fri, 10 May 2019 14:55:32 +0700