โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : จ30204      ชื่อวิชา : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ไม่รับนักเรียนแผนการเรียน อังกฤษ-จีน)      ห้องเรียน : 344      วัน/คาบ : พฤ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45690   นาย ธรรมนาถ ปันผะสงค์  6  10 Fri, 10 May 2019 13:02:51 +0700
2 45718   น.ส. พลอยลิน สายตุ่นแก้ว  6  10 Fri, 10 May 2019 13:00:40 +0700
3 45769   น.ส. เปมิกา ณ ลำปาง  6  11 Fri, 10 May 2019 13:00:58 +0700
4 45771   น.ส. รัตกันท์ เขียวอุไร  6  11 Thu, 16 May 2019 09:05:27 +0700
5 45788   นาย พีรเดช เอี่ยมสอาด  6  11 Fri, 10 May 2019 13:04:53 +0700
6 45806   น.ส. ธิดารัตน์ เขียวน้อย  6  16 Fri, 10 May 2019 13:06:07 +0700
7 45809   น.ส. ปณิชา ใจเตกูล  6  13 Fri, 10 May 2019 13:01:01 +0700
8 45812   น.ส. พิมลภัล เมืองใจ  6  13 Fri, 10 May 2019 13:00:34 +0700
9 45817   น.ส. ศิรภัสสร ศรีตะบุตร  6  11 Thu, 16 May 2019 10:32:40 +0700
10 45824   นาย กิตติศักดิ์ ขัดศรี  6  11 Fri, 10 May 2019 13:03:58 +0700
11 45837   นาย พีระชัจจ์ พจนพิมล  6  11 Fri, 10 May 2019 13:00:53 +0700
12 45932   นาย รชต มาชัยวงค์  6  13 Thu, 16 May 2019 18:46:36 +0700
13 45943   น.ส. จุฬาลักษณ์ ชุมภูสืบ  6  13 Fri, 10 May 2019 13:19:01 +0700
14 45948   น.ส. นิรัชพร จันทรมา  6  12 Fri, 10 May 2019 13:02:17 +0700
15 46036   น.ส. ชญาดา แสงแก้ว  6  11 Fri, 10 May 2019 13:00:27 +0700
16 46038   น.ส. ชนาภา ฟุ้งกิตติ  6  10 Fri, 10 May 2019 13:00:20 +0700
17 46053   น.ส. ชนิศา ท้าวตั๋น  6  12 Fri, 10 May 2019 13:00:10 +0700
18 46054   น.ส. วิภาวดี ไลจินดา  6  12 Fri, 10 May 2019 13:00:41 +0700
19 46055   น.ส. วิศัลย์ศยา พลับจีน  6  12 Fri, 10 May 2019 13:00:05 +0700
20 46067   นาย พิชิตชัย เพิ่มพูล  6  13 Thu, 16 May 2019 18:58:46 +0700
21 46083   น.ส. กมลชนก มาลุจันทร์  6  13 Fri, 10 May 2019 13:07:03 +0700
22 46138   น.ส. นัชชา แสงเจริญกูล  6  13 Fri, 10 May 2019 13:07:03 +0700
23 46201   นาย ธนกฤต อุทุมพร  6  11 Thu, 23 May 2019 13:45:47 +0700
24 47084   น.ส. ฑิตฐิพร สุตาคำ  6  13 Fri, 10 May 2019 13:00:31 +0700
25 48573   น.ส. ดารินทร บิลโส๊ะ  6  11 Fri, 10 May 2019 13:19:43 +0700