โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง30267      ชื่อวิชา : ถักโครเชท์      ห้องเรียน : 128      วัน/คาบ : พฤ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45570   น.ส. ทิติยา แก้วอินต๊ะ  6  12 Fri, 10 May 2019 13:00:16 +0700
2 45574   น.ส. ธันยมัย มีลาภ  6  15 Fri, 10 May 2019 13:00:18 +0700
3 45713   น.ส. นฤภัทร ด่านพิริยะเจริญพร  6  11 Fri, 10 May 2019 13:00:27 +0700
4 45740   นาย ภูมิพัฒน์ มะโนใน  6  11 Fri, 10 May 2019 13:00:25 +0700
5 45753   น.ส. กฤตยาณี เป็งราชรอง  6  14 Thu, 16 May 2019 11:18:43 +0700
6 45756   น.ส. ชลธิชา หรูปานวงษ์  6  15 Fri, 10 May 2019 13:00:06 +0700
7 45760   น.ส. กัญญาภัค คชสิงห์  6  13 Thu, 16 May 2019 11:11:07 +0700
8 45832   นาย นภัสกร ต่อสนิท  6  11 Fri, 10 May 2019 13:00:20 +0700
9 45852   น.ส. ชูกมล สัมมัตตะ  6  15 Fri, 10 May 2019 13:00:26 +0700
10 45898   น.ส. ฉัตรภรณ์ สายดู  6  15 Fri, 10 May 2019 13:00:19 +0700
11 45899   น.ส. ชลธิชา สันบุญเป็ง  6  14 Thu, 16 May 2019 11:18:51 +0700
12 45942   น.ส. กัลยกร อินต๊ะเทพ  6  12 Fri, 10 May 2019 13:00:06 +0700
13 45951   น.ส. พรสุรีย์ ชุ่มตา  6  13 Fri, 10 May 2019 13:00:28 +0700
14 45955   น.ส. รวิสุดา บุญเตี่ยม  6  14 Thu, 16 May 2019 22:53:51 +0700
15 45957   น.ส. ศศิชา สูญปั้ง  6  12 Fri, 10 May 2019 13:00:11 +0700
16 45959   น.ส. สุไพลิน สุระ  6  14 Fri, 10 May 2019 13:00:24 +0700
17 45998   น.ส. พิมพ์ชนก ตื้อยศ  6  14 Thu, 16 May 2019 11:20:42 +0700
18 46006   น.ส. ศรีพัชร์ฌาณ์ ใจแสนวงค์  6  14 Fri, 10 May 2019 13:00:23 +0700
19 46041   น.ส. ณัฐธิดา ศรีมณี  6  15 Thu, 16 May 2019 10:52:12 +0700
20 46090   น.ส. ปภาพร เอกากาย  6  14 Fri, 10 May 2019 13:00:15 +0700
21 46141   น.ส. พนิดา แซ่ปึง  6  14 Thu, 16 May 2019 11:19:30 +0700
22 46148   น.ส. สิริภา กิจสดับ  6  14 Fri, 10 May 2019 13:00:25 +0700
23 46267   น.ส. ปัณฑ์ชนิตตา ชื่นจิตต์ศิริ  6  10 Fri, 10 May 2019 13:00:29 +0700
24 47046   น.ส. อาภาพรรณ อวดห้าว  6  14 Thu, 16 May 2019 10:54:05 +0700
25 47048   น.ส. ธัญจิรา เทือกศิริ  6  14 Thu, 16 May 2019 11:18:13 +0700
26 47050   น.ส. ขวัญฉัตร วีระสุนทร  6  15 Thu, 16 May 2019 14:52:15 +0700